Standard för karuselldörrar skulle underlätta

Karuselldörrar omfattas inte av någon egen produktstandard utan ingår i en standard som främst är avsedd för skjutdörrar. Detta gör att metoderna, som det refereras till i standarden, enbart gäller för

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Eva-Lotta Kurkinen på RISE har att säga om projektet!

tvådimensionella objekt. Det är dock stor skillnad på en skjutdörr och en karuselldörr – inte minst vad

gäller geometrin. En karuselldörr påverkar en byggnads energianvändning på flera sätt, framförallt transmissions- och infiltrationsförluster i stängt läge, motorns energianvändning i drift och luftutbytesförluster vid passage.

En standardiserad metod är en förutsättning för att tillverkarna ska kunna konkurrera på lika villkor samt att potentiella köpare ska kunna jämföra olika produkter mot varandra. Dessutom leder en standardiserad metod till att det är lättare för tillverkarna att analysera beräkningsresultaten och utveckla dörrarna till att bli mer energieffektiva. Det underlättar också för konsulter att utföra energiprojekteringar av byggnader där karuselldörrar ingår.

I detta projekt har forskare vid RISE tagit fram ett förslag om en ny metod för beräkning av U-värde av karuselldörrar som kan ligga till grund för revidering av befintliga standarder eller som förslag till en eller flera nya standarder.

Förenklingar kan tillämpas av fler

Arbetet för att ta fram nya beräkningsmodeller specifikt för karuselldörrar är tidsödande och kräver en hel del forskning. Detaljerade tredimensionella modeller har byggts upp i olika program för att beräkna värmeförlusterna. Utifrån dessa modeller har forskarna gjort förenklingar som kan tillämpas av konsulter så att de kan göra beräkningar med hög noggrannhet och som kan utföras till en rimlig kostnad och inte misstolkas.

Fakta

Projekt: Metod för beräkning av U-värde för karuselldörrar Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden Samfinansiärer: Energimyndigheten, ASSA ABLOY Entrance Systems AB, SIS Swedish Standards Institute Projektstart: September 2018 Projektslut: November 2019 Projektbudget: 1 500 000 kr Projektledare: Eva-Lotta Kurkinen Energimyndighetens projektnummer: 46856-1

I projektet har forskarna gjort jämförelser mellan tredimensionella och tvådimensionella beräkningar av de stora passageutrymmena i en karuselldörr. Resultaten visar att de tvådimensionella beräkningarna ger tillförlitliga resultat och har därför använts vid beskrivningen av beräkningsmetodiken. I rapporten beskrivs hur beräkningarna har gått till.

För att nya metoder och produkter ska kunna standardiseras krävs att man lämnar in ett förslag om New Work Item (NWI) via den nationella standardiseringsorganisationen, vilket i Sverige är Svenska institutet för standarder (SIS).

Övriga länder kan därefter rösta om de tycker det finns ett behov av en sådan standard och vid ett behov kan standardiseringsarbetet påbörjas. Det här projektet har avslutats med en förberedelse för att lämna in en NWI via SIS.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Viktiga resultat
  • Karuselldörrar består normalt av antingen 4-, 3- eller 2-vingar. I utveckling av metoden har man gjort beräkningsrutiner för dessa tre varianter.
  • Eftersom dörrarna ska kunna monteras i viken byggnad som helst och tillverkaren inte har någon möjlighet att påverka golvutförandet har forskarna valt att inte ta med detta i metoden.
  • Beräkningsmetodiken bygger i så stor utsträckning som möjligt på redan existerande metoder som bland annat beskrivs i standarderna EN ISO 10077-1 och -2:2017 samt EN ISO 10211:2017.
  • Förslag till en standard, som utgår från denna metod för U-värdesberäkning av karuselldörrar, är inlämnad till SIS.

Text: Ann-Sofie Borglund