Värmeförlusttal är ett mått på värmeeffektbehovet när det är som kallast, men det korrelerar också bra mot byggnadens värmebehov på årsbasis. Det är ett beprövat begrepp och ingår som huvudkrav i Forum för energieffektivt byggandes (FEBY) kriterier för energieffektivt byggande.

– Men det är fortfarande många byggare som inte känner till värmeförlusttal. I detta projekt ska vi utveckla metodiken och göra begreppet känt och lätt att använda via beräkningsstöd och anvisningar, säger Eje Sandberg på Aton Teknikkonsult och den som leder projektet.

I projektet kommer man fokusera på värmeförlusttal för byggnader med el och fjärrvärme. Metodiken ska även testas i praktiken i Malmö.

Malmö stad har satt upp mål om klimatneutralitet till år 2030 och där ingår bland annat att bygg- och anläggningssektorn ska vara klimatneutrala. Nyproducerade byggnader ska enligt Malmös lokala färdplan (LMF30) klara ett krav på värmeförlusttal enligt FEBY18 nivå silver.

Fakta

Projekt: Metoder och användning av värmeförlusttal i praktiken - LFM30
Koordinator: Lokal färdplan Malmö 2030

Projektstart: Februari 2022
Projektslut: December 2022
Projektbudget: 450 000

Projektledare: Nils Einar Thomas Sandberg

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00216

LFM30s hemsida: https://lfm30.se/varmeforlusttal-vft/

– Byggnadens värmeförlusttal är en mätbar indikator som kan driva på arbetet att minska energianvändning, särskilt vid effekttoppar. Men ska det ske i större omfattning behövs tydliga hjälpmedel och anvisningar, därför är det så viktigt att vi gör metodiken lättillgänglig, säger Eje Sandberg.

– Vi ska förankra metodiken genom remisser i arbetsgrupper. Genom att även testa det i praktiken får vi återkoppling om det fungerar eller om det krävs förbättringar. Förankring och implementering är centralt och ska inte underskattas, poängterar Eje Sandberg

Även om metodiken testas lokalt är förhoppningen att den ska få nationell spridning. 170 privata och offentliga aktörer med verksamhet nationellt ingår i LMF30 och kan fungera i många kommuner eftersom många har likartade förutsättningar.

– Malmö, men även många andra städer i landet, har en effektproblematik att tackla och det finns en stark motivation att minska effektuttaget, speciellt de kallaste dagarna på året, säger Eje Sandberg.

Text: Ann-Sofie Borglund

Fakta värmeförlusttalet

Värmeförlusttalet är summan av byggnadens värmeförluster via transmission, ventilation och infiltration (luftläckning via klimatskärm) vid dimensionerande utetemperatur och fördelat på byggnadens uppvärmda area.