Nya fasader minskar energianvändningen

Det finns en stor potential att genomföra energieffektiva åtgärder i miljonprogrammets fastigheter, inte minst i samband med omfattande renoveringar. Ett rationellt och ekonomiskt sätt att genomföra dessa renoveringar är att byta fasaderna. Klimatanpassade fasader Idag finns endast ett fåtal svenska aktörer på marknaden som tar fram systemlösningar för fasader och som kan leverera dessa till miljonprogrammets byggnader.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Carl-Eric Hagentoft vid Chalmers har att säga om projektet!

Utländska aktörer kommer därmed sannolikt vilja lansera sina lösningar på den svenska marknaden. Förutsättningarna är dock annorlunda i Sverige jämfört med många andra länder, bland annat avseende konstruktioner, klimat och utförande. Det är därför mycket viktigt att det finns riskbedömningsverktyg för att kunna tillförlitliga analysera av nya fasader, men det är något som hittills har saknats.

Läckage - mer regel än undantag

I denna studie har forskarna utvecklat en beräkningsalgoritm som bygger på teoretisk och praktisk forskning och praktiska försök på fackmässigt utförda fasader med fasaddetaljer.

Fakta

Projekt: Riskanalyser av innovativa fasadsystem för miljonprogrammet Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, SP, Saint Gobain Byggprodukter, Paroc, Soleed Sweden, Sto Scandinavia, med flera Projektstart: juni 2014 Projektslut: juni 2017 Projektbudget: 4 560 000 kr Projektledare: Carl-Eric Hagentoft Energimyndighetens projektnummer: 38859-1

Resultatet från studien visar att det är mer regel än undantag att det läcker vid anslutningar mellan fasad och fasaddetaljer oberoende av fasadtyp, material, ventilerat eller oventilerat etc. Dessutom visar studierna att betydande inläckage kan förväntas även i ytterst små och osynliga otätheter, vilket gör det svårt eller omöjligt att okulärt bedöma om montage av anslutningsdetaljer blivit täta. Vanligtvis uppkommer inläckage punktvis. Översiktligt handlar det om flödesmängder på 0,01-0,05 liter/minut för ett punktläckage, vilket motsvarar ungefär upptill 2 procent av vattenbelastningen per längdmeter fasad. Teoretiska modeller har tagits fram för beräkning av slagregnsinträngning genom små defekter i fasaden som ger ett stöd för en realistisk riskanalys.

Underlag för korrekt riskbedömning

Denna studie ger ökad kunskap om inträngning av regnvatten, vilket i sin tur ger bättre förutsättningar för en korrekt riskbedömning av alternativa renoveringsmöjligheter. I förlängningen bör det leda till en utveckling av bra tekniska lösningar, vilka är en förutsättning för energieffektivisering av den befintliga bebyggelsen.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Att byta till nya fasader vid omfattande renovering är ofta ett rationellt och ekonomiskt sätt att göra fastigheten mer energieffektiv. Om det görs med fasader som inte är anpassade till det svenska klimatet finns risk för fuktskador och innemiljöproblem.
  • De riskbedömningsverktyg för fasadsystem som hittills har funnit har byggts på grova antaganden. I detta projekt har man även genomfört laboratorietest på fasader i full skala och omfattande experiment, vilket ger ny och viktig kunskap.
  • Det är mer regel än undantag att det läcker vid anslutningar mellan fasad och fasaddetaljer oberoende av fasadtyp, material, ventilerat eller oventilerat etc.
  • Inläckage uppkommer vanligtvis punktvis och bör appliceras som punktbelastning i fuktberäkning särskilt om uppgifter om vattenspridning med mera saknas i vägg, annars kan fuktbelastningen bli underskattad.
  • En ny beräkningsalgoritm har tagits fram.

Text: Ann-Sofie Borglund