Tilläggsisolering av vindsbjälklag är en enkel och lönsam åtgärd som kan genomföras i stor skala och kan därmed minska energianvändningen i befintliga flerbostadshus. I låga hus med få våningsplan utgör värmeförlusterna genom vindsbjälklag en relativt stor del av värmeförlusterna. I Sverige bor omkring en fjärdedel av befolkningen i flerbostadshus med högst fyra våningar, så det finns möjligheter att genomföra åtgärder av detta slag i stor skala och därmed spara förhållandevis mycket energi.

De potentiella värmeenergibesparingarna vid tilläggsisolering av vindsbjälklag uppgår till omkring 10 procent av uppvärmningsbehovet. Bättre isolering minskar också byggnadernas effektbehov, vilket i sin tur minskar kostnaderna i elsystemet och fjärrvärmesystemet. Fördelarna med att tilläggsisolera vindar är därmed tydliga, men det finns samtidigt en risk för fuktskador och risk för mögelpåväxt. Om fastigheten drabbas av fukt- och mögelskador leder det till inomhusproblem, men också till att energivinsterna snabbt äts upp av kostnaderna för att ta hand om dessa problem. Det är därför viktigt att isoleringen görs på rätt sätt.

– Många fastighetsägare har redan isolerat sina vindar, men det sker väldigt sällan någon uppföljning vad det blir för konsekvenser av dessa åtgärder. I detta projekt kommer vi att undersöka vad isoleringen leder till för energibesparing, om det leder till fuktproblem, hur inomhusklimatet påverkas och hur de boende upplever sin inomhusmiljö, berättar Jan Kristoffersson, projektchef på Sustainable Innovation och den som leder detta projekt.

Fakta

Projekt: Studie av vindsisolering i flerbostadshus Utförare: Sustainable Innovation i Sverige AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Riksbyggen ek för Projektstart: September 2018 Projektslut: Mars 2021 Projektbudget: 1 004 200 Projektledare: Jan Kristoffersson Energimyndighetens projektnummer: 46800-1

Det tvååriga projektet genomförs i samverkan mellan Riksbyggen, Sustainable Innovation och Lunds universitet och startade under hösten 2018. Inledningsvis har man gjort en sammanställning av tidigare erfarenheter från liknande projekt samt gjort en jämförelse mellan olika materialval. I projektet ingår också praktiska studier, vilka genomförs i Linköping. Där kommer man att tilläggsisolera vindsbjälklag i två flerbostadshus. I två likadana fastigheter kommer man däremot inte att göra några åtgärder, utan de ska fungera som referensobjekt. De teoretiska studierna ligger till grund för den lösning man kommer att välja i flerbostadshusen. Det gäller isoleringens tjocklek och material liksom vilka åtgärder man gör för att förhindra fuktproblem med mera.

– Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur man genomför vindsisoleringar. Vad man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening ska tänka på inför en sådan investering, själva utförandet samt hur man följer upp en sådan satsning. Projektet kommer därför att avslutas med att vi tar fram en vägledning kring detta, säger Jan Kristoffersson.

Av Ann-Sofie Borglund