För att nå miljömålen för bostadssektorn till år 2050 kommer det att krävas en rad olika åtgärder, inte minst inom energieffektivisering. Det pågår därför många stora projekt med att beskriva och planera det arbete som kommer att behövas. I detta projekt kommer man att föra samman två pågående projekt – BETSI, som samlar ihop byggnadsspecifik information från Boverket rörande 900 flerbostadshus och Nationell Byggnadsspecifik Information (NBI), som samlar data från ett flertal myndighetsregister. Båda dessa projekt syftar till att kartlägga det svenska bostadsbeståndets renoveringsstatus. I detta projekt kommer BETSI och NBI att kombineras med ny information som ännu inte finns registrerad i något nationellt register utan som ska tas fram genom observationer från Google Maps. Detta arbete sker manuellt och totalt kommer omkring 1000 olika hustyper att identifieras.

– Det finns mycket information om byggnader, som byggår, ägandeform, värmesystem och byggnadstyp. Men det finns också information som är viktig vid energieffektivisering, som inte finns i några register och som ofta hör ihop med byggnadstypen, exempelvis kallvindar och fasadmaterial. I detta projekt tar vi fram den informationen och för ihop det med befintlig information, förklarar Claes Sandels, forskare på RISE och den som leder detta projekt.

– Genom maskininlärning kan vi hitta samband i bostadsbeståndet som ännu inte är beskrivna. Vi kommer därmed skapa ny information som kan leda till stor nytta, säger Claes Sandels vidare.

Just maskininlärning är nyckeln till att projektet lyckas. Utvecklingen inom maskininlärning går snabbt. Datakraft blir billigare och bättre, dessutom har svenska myndigheter mycket publik data. Detta sammantaget gör att det finns stora möjligheter att få fram bra modeller inom byggsektorn.

Fakta

Projekt: Artificiell intelligens för tolkning av renoveringsbehov
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: September 2018
Projektslut: Maj/juni 2022
Projektbudget: 1 544 320

Projektledare: Claes Sandels
Energimyndighetens projektnummer: 46797-1

Målsättningen i detta projekt är ta fram renoveringsstrategier utifrån de modeller som utvecklas i projektet. Dessa kommer i första hand att användas av Boverket. Genom att använda ett större underlag till dessa strategier kommer Boverket för första gången att kunna göra mer precisa antagande av renoveringsåtgärder för flerbostadshus baserat på byggnadstyp och renoveringsåtgärder. Strategin kommer också att peka ut vilka ägargrupper och vilka delar av landet som bör prioriteras för att nå energibesparingsmål i fastigheter till minsta möjliga kostnad.

Projektet är tvåårigt och ska avslutas under hösten 2020.

Till projektets resultat

Intervjun skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.