För att klara de politiska målsättningar som finns inom energianvändning behöver energianvändningen inom bostäder och lokaler minska. De mest effektiva och lönsamma åtgärderna för att minska värmeförlusterna i småhus är genom att installera energiglas och/eller tilläggsisolera.

Fakta

Projekt: Dolda kostnader för villahushåll att minska sina värmeförluster
Utförare: Luleå tekniska universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: November 2019
Projektslut: December 2022
Projektbudget: 3 948 873

Projektledare: Robert Lundmark
Energimyndighetens projektnummer: P49550-1

– För ett villahushåll som står inför valet att göra energieffektiviseringsåtgärder är det oftast lätt att få uppgifter om vad själva åtgärden kommer att kosta. Det är däremot svårt att uppskatta vad det tar i tid och pengar i förarbetet innan åtgärden görs, säger Robert Lundmark, professor vid Luleå tekniska universitet och den som leder projektet ”Dolda kostnader för villahushåll att minska sina värmeförluster”.

– Det gäller exempelvis tiden det tar att ringa olika installatörer och få offerter. Det är också svårt att uppskatta om det krävs eget arbete under tiden åtgärderna genomförs liksom om det behövs efterarbete, säger Robert Lundmark vidare.

Att man bortser från dessa delar i hushållens beslutsprocess gör att lönsamhetsbedömningar ofta överskattas. Det är därför viktigt att inkludera och förstå alla kostnader som hushållen får i sin beslutsprocess.

Robert Lundmark kommer, tillsammans med doktoranderna Carl Nolander och Elias Olofsson, att ta reda på var i denna process som kostnaderna uppstår, identifiera hur stora de är, i vilken grad de påverkar hushållens vilja att genomföra energieffektiviseringsåtgärder och hur kostnaderna kan minska. För att få information om hur villaägare resonerar ska de skicka ut enkäter till villaägare runt om i landet och också genomföra fördjupade intervjuer genom fokusgrupper.

– Därefter blir steget att analysera lämpliga åtgärder för att minska transaktionskostnaderna, vilket kan handla om bättre information, ändringar i regelverk eller att installatörsföretagen ändrar sitt erbjudande, säger Robert Lundmark.

– Det är hittills väldigt lite forskning gjort på detta område, så det känns spännande att se vad vi kommer fram till. Vår målsättning är att bidra med ny kunskap, som leder till att fler villaägare tar steget och genomför energieffektiviseringsåtgärder, avslutar Robert Lundmark.

Fakta transaktionskostnader vid energiåtgärder

Transaktionskostnaden är de kostnader som uppkommer utöver marknadspriset på energiåtgärden. Det kan exempelvis vara olika tidsödande moment, som att skaffa information kring energiåtgärder, få in offerter, övervaka arbetet och uppföljning. Dessa moment omvandlas till ett monetärt värde.

Av Ann-Sofie Borglund