För att uppnå en klimatneutral byggsektor till år 2045 behöver energianvändningen i befintliga byggnader minska kraftigt. Det befintliga byggnadsbeståndet ägs till stor del av små bostadsbolag eller enskilda personer. Att genomföra energiåtgärder i samband med renovering av fastigheten är det mest kostnadseffektiva sättet att genomföra energirenoveringar, men mindre fastighetsägare har oftast liten kunskap om vilka möjligheter det finns till en lönsam energieffektivisering i samband med renovering. Istället har dessa fastighetsägare oftast fokus på det estetiska eller på att åtgärda akuta problem.

Kan man få fler fastighetsägare att satsa på energiåtgärder innebär det också ökade affärsmöjligheter för små och medelstora entreprenörer som kan utöka sina tjänsteutbud inom bygg, energi, installation, styr- och reglerteknik.

Fakta

Projekt: Energirenovering – ett nytt affärskoncept för mindre företag
Utförare: CIT Energy Management AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Tillväxtverket, ByggDialog Dalarna, Region Örebro län, Föreningen Godahus, Industriellt Utvecklingscentrum Norr AB, Kompetensspridning i Umeå AB, CIT Energy Management AB, Hållbart byggande i Värmland service AB

Projektstart: maj 2020
Projektslut: september 2023
Projektbudget: 2 100 000

Projektledare: Åsa Wahlström

Energimyndighetens projektnummer: P2020-90197

– De största hindren för att genomföra energirenoveringar är att det saknas kunskap om energieffektiva åtgärder, såväl hos mindre entreprenörer som hos många fastighetsägare. I detta projekt ska vi visa exempel på hur energirenoveringar kan genomföras, säger Åsa Wahlström, affärsområdeschef på CIT Energy Management och den som leder projektet.

Idén till projektet kommer från Lågan, Energimyndighetens och Byggföretagens nätverk, som stöttar regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader. I projektet kommer man att genomföra tre pilotprojekt på sex platser i landet, så totalt genomförs 18 pilotprojekt. Det ska ske i samverkan med lokala aktörer inom Lågan och enligt etablerade metoder. Till varje pilotprojekt kommer det att finnas en följegrupp som består av personer från akademi och byggbranschen. De ska studera utförandet under planering, utredning och anbudsförfrågan. Erfarenheter från pilotprojekten ska leda till framtagande av strategier för hur branschen kan arbeta för att öka takten av bra energirenoveringar.

– Små och medelstora entreprenörer inom byggbranschen behöver öka sin kunskap kring energirenovering och arbetet med pilotprojekt är ett bra sätt att få ny kunskap och sprida goda erfarenheter. Det finns ett stort intresse hos många entreprenörer kring energi och för dem skulle tjänster inom energiområdet leda till merförsäljning, säger Åsa Wahlström.

– Corona har lett till ett ökat intresse hos entreprenörer, som ser ett ökat behov av att bredda sin affär, så detta projekt kommer väldigt lägligt i tid, avslutar Åsa Wahlström.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat