Konceptet är utvecklat i ett tidigare E2B2-projekt och visade då bra resultat ur ett teoretiskt perspektiv. I detta projekt har man gjort en genomförbarhetsstudie av renoveringspaketet inför en framtida test i verklighet. Paketet omfattar prefabricerade multi-funktionella fasadelement med extra isolering och integrerade system för ventilation och värmeåtervinning. Dessutom ingår solceller i en fasadlösning med integrerade tilluftskanaler i en prefabricerad tilläggsisolering.

Studien har undersökt potentialen och förutsättningarna för en fullskalig demonstration av konceptet och att därigenom kunna uppnå koldioxidneutrala flerbostadshus.

Kan spara mycket energi

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Ricardo Bernardo vid LTH har att säga om projektet!

Resultatet visar att renoveringspaketet har stor potential och det verkar inte finnas några praktiska hinder för att initiera en fullskalig demonstration. Det finns stora möjligheter att spara mycket energi och energiförbrukningen i de renoverade flerbostadshusen kan, genom konceptet, komma att halveras. Det som gör att man kan spara så mycket energi beror framförallt på att klimatskalet – fasad, fönster och tak – förbättras avsevärt. Dessutom sparar man energi genom energiåtervinning på ventilationen som är installerad i fasadelementen. Renoveringskonceptet har också fördelen att fasadelementet byggs på den befintliga fasaden och man behöver därigenom inte genomföra några åtgärder inne i lägenheterna. Det underlättar själva renoveringen och medför också att de boende inte behöver flytta ut ur lägenheten under tiden som renoveringen pågår – något som både är besvärligt och dyrt. En viktig del i konceptutvecklingen har varit att få fram kostnadseffektiva lösningar, vilket just fasadelementen är ett tydligt exempel på.

Fakta

Projekt: Energirenoveringskoncept för koldioxidneutrala byggnader
Utförare: Lunds universitet
Samfinansiärer: Energimyndigheten

Projektstart: juni 2020
Projektslut: september 2021
Projektbudget: 499 840 kr

Projektledare: Luis Ricardo P.C. Bernardo

Energimyndighetens projektnummer: P40797-2

Behövs industriell partner

Det finns mycket som talar för detta renoveringskoncept och det finns också liknande koncept i Norge, Finland och Tyskland. För att det ska kunna få ett genombrott i Sverige pekar man i projektet på att det behövs en demonstration i full skala, vilket ses som nästa steg. Det som är den stora flaskhalsen för en sådan demonstration är att hitta en industriell partner inom prefabricering inom byggbranschen som kan leverera den föreslagna tekniken. Utländska industripartners, som har utvecklat liknande koncept, kan vara lämpliga partners för en framtida svensk demonstration.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Renoveringskonceptet fungerar bra i den teoretisk fallstudien som är genomförd i ett flerbostadshus från miljonprogrammet. Konceptet har potential att bidra till att klimatpåverkan minskar i det befintliga byggnadsbeståndet på ett kostnadseffektivt sätt.
  • Genom att använda konceptet i flerbostadshus kan man spara 50 procent av energiförbrukningen och uppnå koldioxidneutralitet i byggnaden.
  • Det integrerade ventilationssystemet är korrekt utformat och fuktrisken är generellt sett låg, men något högre i södra Sverige.
  • För att konceptet ska få ett genombrott på den svenska marknaden behöver ett storskaligt demonstrationsprojekt genomföras.
  • Det bedöms inte som svårt att hitta lämpliga pilotfall eller tekniska experter i Sverige, utan flaskhalsen är att hitta en industriell partner som kan leverera den här tekniken.

Text: Ann-Sofie Borglund