– Vid nybyggnation finns ofta en energisamordnare, medan det vid renovering fortfarande är ovanligt. Det skapar en otydlighet och leder till att många renoveringsprojekt inte når upp till sina energimål, säger Marika Andersson, vid Aktea Energy som leder projektet.

– I vårt projekt ska vi tydliggöra energisamordnares roll och ansvar, vilket ger en rad fördelar. Om alla jobbar på samma sätt ökar förutsättningarna att nå de energimål som fastighetsägaren sätter upp, säger Marika Andersson.

Fakta

Projekt: Energisamordnarens roll i renoveringar genom Nationella Riktlinjer
Koordinator: Aktea Energy AB

Projektstart: Februari 2022
Projektslut: Februari 2023
Projektbudget: 450 000

Projektledare: Stefan Lindsköld

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00247

Under hösten 2021 lanserades ”Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö”. Dessa riktlinjer är framtagna för att förenkla och harmonisera hanteringen av digital information för byggd miljö. I de nationella riktlinjerna definieras många olika roller, däremot inte energisamordnare. En del i detta projekt blir därför att publicera en definition av energisamordnare i riktlinjerna.

Idag har varje konsult, entreprenör, förvaltare och byggherre sin egen definition av energisamordnare och de hittar sina egna lösningar i varje renoveringsprojekt. Frågor rörande energi lämnas vidare mellan olika aktörer och personer och det finns sällan en röd tråd vad gäller hanteringen av energifrågor. Ytterligare ett problem gäller informationshanteringen kring energi, där respektive del i renoveringsprocessen är bristfällig och information går förlorad under processens olika faser. Det leder till omarbetning och suboptimering.

I projektet kommer man att göra en rad med aktiviteter för att förbättra informationshanteringen. De ska ta fram en ordbok som på ett enhetligt sätt definierar centrala begrepp. Detta för att alla ska ha samma förståelse för vad varje begrepp innebär och att man använder samma begrepp. De ska dessutom beskriva ett antal processer och metoder.

I projektet ingår även att ta fram en utförlig checklista som beskriver energisamordnarens aktiviteter, ansvar och mandat för varje fas i renoveringsprojektet.

– Det blir en viktig del i resultatspridningen från projektet. Vi kommer också att publicera artiklar och anordna webbinarium för aktörerna i branschen, för att nå ut på ett bra sätt, säger Marika Andersson.

Text: Ann-Sofie Borglund