Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Erik Gråd vid Anthesis har att säga om projektet!

För att kunna nå de tuffare energi- och klimatmål inom EU och Sverige behöver byggnader använda mindre energi och på ett mer effektivt sätt. Men trots att många åtgärder både är företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt lönsamma så genomförs de inte i tillräckligt hög grad.

En förklaring är att det på förhand kan vara svårt att veta hur mycket olika energieffektiviseringsåtgärder ger och vilka åtgärder som bör prioriteras. För att underlätta denna beslutsprocess har man i detta projekt utvecklat ett webbaserat verktyg – Grön logik – som visualiserar energieffektiviseringspotentialen för svenska byggnader.

Verktyget riktar sig i första hand till beslutsfattare och analytiker som arbetar med frågor som rör det svenska byggnadsbeståndet. Det är därför inte tänkt att användas för enskilda fastighetsägare.

Fakta

Projekt: Grön logik: Estimering, projicering och visualisering av byggnaders energieffektiviseringspotential och dess mervärden
Koordinator: Anthesis Enveco AB

Projektstart: Mars 2022
Projektslut: September 2023
Projektbudget: 446 800

Projektledare: Erik Gråd

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00204

I verktyget framgår vad olika åtgärder innebär privatekonomiskt, företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt.

Potentialen och lönsamheten visualiseras genom att generera marginalkostnadskurvor. Det flexibla verktyget ger möjlighet till att justera grundläggande antaganden om exempelvis energipriser, diskonteringsränta och emissionsfaktorer. Det är också möjligt att inkludera eller exkludera samhällsekonomisk lönsamhet i analysen. De samhällsekonomiska mervärdena kan handla om bättre hälsa, förbättrat inomhusklimat och minskade utsläpp av växthusgaser.

Läs mer om projektet i slutrapporten nedan:

Viktiga resultat
  • Det webbaserade verktyget ”Grön logik” visualiserar energibesparingspotentialen i det svenska byggnadsbeståndet och kan rangordna åtgärder för att energieffektivisera utifrån ekonomisk lönsamhet.
  • Grön logik visar också vilken samhällsekonomisk nytta energieffektiviseringsåtgärderna har.
  • Verktyget presenterar både kostnaden per kWh och åtgärdens totala energibesparingspotential för byggnadsbeståndet.
  • Det dynamiska verktyget ska underlätta för beslutsfattare och analytiker att se konsekvenserna av energieffektivisering.
  • Verktyget har programmerats med öppen källkod, vilket gör att andra kan inspireras och kostnadsfritt utveckla det.
  • ”Grön logik” finns på: https://gronlogik.paths.staging.kausal.tech/actions