Utan bra beslutsunderlag är det svårt att veta hur mycket energibesparing olika åtgärder ger och vilken åtgärd som bör prioriteras. I detta projekt ska forskare vid Anthesis och Kausal ta fram ett webbaserat verktyg som ska visualisera den privata-, företagsekonomiska och samhällsekonomiska energieffektiviseringspotentialen för svenska byggnader.

– Verktyget ska göra att det blir enkelt att få en överblick över hur stor energieffektiviseringspotentialen är ur ekonomisk synvinkel, men det ska även visa andra mervärden som en energieffektivisering ger. Det kan exempelvis handla om minskade koldioxidutsläpp och bättre hälsa, säger Erik Gråd vid Anthesis som leder projektet.

– Vår målsättning är att verktyget ska bidra till att fler lönsamma energieffektiviseringsåtgärder genomförs och att man prioriterar de åtgärder som är mest lönsamma eller minst kostsamma per besparad kilowattimme när man också beaktar exempelvis koldioxidutsläpp och hälsoeffekter och inte endast investeringskostnader och direkta kostnadsbesparingar, säger Erik Gråd vidare.

Projektet genomförs i tre steg. Först kommer man att ta fram underlag kring vad olika åtgärder leder till för energieffektivisering. Det underlag som finns tillgängligt i dag kommer från tidigare undersökningar, men de saknar bland annat en bedömning hur energieffektiviseringsåtgärder i byggnader påverkar effektbehovet. Dessutom är en del av underlaget relativt gammalt. I projektet ska man därför ta fram både fördjupad och uppdaterad information kring effektiviseringsåtgärder.

Fakta

Projekt: Grön logik: Estimering, projicering och visualisering av byggnaders energieffektiviseringspotential och dess mervärden
Koordinator: Anthesis Enveco AB

Projektstart: Mars 2022
Projektslut: September 2023
Projektbudget: 446 800

Projektledare: Erik Gråd

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00204

Därefter kommer man att göra beräkningar kring hur olika energieffektiviseringsåtgärder påverkar ekonomi och miljö. Dessa beräkningar utgår från IEA:s (International Energy Agency) kartläggning av mervärden från energieffektivisering.

Det tredje steget genomförs av finska Kausal, som ska utveckla verktyget. Verktyget kommer i första hand att rikta sig till beslutsfattare på myndigheter eller företag. Tanken är att beslutsfattarna ska få ökad kunskap kring energieffektiviseringsåtgärder, så att energieffektiviteten kan öka samtidigt som de mest lönsamma åtgärderna prioriteras. Verktyget kan också användas som underlag för utveckling av policyåtgärder för att få fler att genomföra energieffektiviseringar.

– En del energieffektiviseringsåtgärder är ju redan ekonomisk lönsamma idag, men genomförs ändå inte och där kanske det inte i första handlar om ekonomiskt stöd för att få fler att energieffektivisera, utan där krävs andra typer av stöd, som mer lättillgänglig eller anpassad information eller helt andra åtgärder, säger Erik Gråd.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat