Intervju med forskaren

Läs vad projektledare Åsa Thyrsin vid IVL har att säga om projektet!

Bygg- och fastighetsbranschen står för ungefär en femtedel de svenska utsläppen av växthusgaser och det är därför viktigt att denna sektor minskar sin klimatpåverkan. För nya byggnader finns det lagkrav på att redovisa hur stor klimatpåverkan är och det finns också ett författningsförslag att införa gränsvärden för på klimatpåverkan vid nybyggnation.

Vid renovering och ombyggnad saknas det däremot lagkrav för den klimatpåverkan som den orsakar. Forskarna i detta projekt pekar på att just avsaknaden av lagkrav kan vara en bidragande orsak till att det har saknats viktig kunskap om klimatpåverkan vid renovering och ombyggnad samt att det även saknats klimatberäkningar.

I detta projekt har fokus därför handlat om att ta få fram värdefull kunskap kring klimatpåverkan vid renovering och ombyggnad samt att utveckla klimatberäkningar vid renovering och ombyggnad.

Fakta

Projekt: Implementering av klimatberäkningar för renovering och ombyggnad
Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Castellum AB, Tjörns Bostads AB, Akademiska Hus Aktiebolag, Helsingborgshem AB, Wihlborgs Raffinaderiet 3 AB, Stena Fastigheter Malmö Aktiebolag, AB Bostaden i Umeå, AB Svenska Bostäder, Sveriges Allmännytta, Kommunivest AB

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: April 2024
Projektbudget: 4 437 000 kr

Projektledare: Åsa Thyrsin

Energimyndighetens projektnummer: P2020-90314

I projektet har man genomfört fallstudier i åtta renoverings- och ombyggnadsprojekt, där man bland annat har genomfört klimatberäkningar. Resultatet visar att klimatpåverkan från bygg- och rivningsskedet varierar rejält. De byggdelar som främst bidrar till klimatpåverkan är installationer, stomkomplettering och fasader. Vad gäller klimatpåverkan från olika byggmaterialgrupper kommer även den framför allt från installationer, men också från produkter av stål och plåt. Det är inom dessa två grupper som det är störst spridning i klimatpåverkan mellan fallstudierna. I projektet har man publicerat en separat rapport med resultatet från fallstudierna.

Utifrån erfarenheterna från fallstudierna, och de deltagande organisationers tidigare erfarenheter, har man tagit fram en vägledning för upphandling med klimatkrav för just renovering och ombyggnad. Man har även tagit fram beräkningar och beräkningsanvisningar.

Utöver detta har man i projektet utvecklat kriterier för grön finansiering inom Kommuninvests gröna obligationsprogram.

Läs mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Nu finns det en vägledning för upphandling med klimatkrav vid renovering av byggnader.
  • En separat rapport har publicerats med resultatet från åtta fallstudier som genomförts i projektet. Den omfattar klimatberäkningar och vidare analyser kring klimatpåverkan från byggmaterial och förändrad driftenergi.
  • För att fler ska aktörer inom bygg och fastighet ska arbeta aktivt för att minska klimatpåverkan vid renovering och ombyggnad behöver de få en ökad kunskap om dessa frågor.
  • För att bygg- och fastighetsbranschen ska kunna beräkna klimatpåverkan från installationer på ett mer resurseffektivt sätt behöver det finnas bättre arbetsprocesser. Idag är dessa beräkningar väldigt arbetskrävande.
  • För att branschen ska kunna beräkna på ett likartat sätt är det också viktigt att det finns gemensamma riktlinjer för klimatpåverkan för rivning.

Text av Ann-Sofie Borglund