Att installera solceller är en åtgärd som minskar behovet av köpt el och är därför en byggnadsåtgärd med stor klimatnytta. Om det blir ekonomiskt attraktivt att i stor skala installera solceller i landets miljonprogramfastigheter skulle det ge ett väsentligt bidrag till energiomställningen.

En ekonomisk faktor som pekar i rätt riktning är att priset på solcellsmoduler har fallit rejält under det senaste decenniet. Detta till följd av kraftiga volymökningar på världsmarknaden. För enklare installationer på tak finns också ett väl fungerande monteringssystem och dessutom ökar tillgången på erfarna installatörer som kan göra jobben. Däremot saknas koncept för renovering av mer komplexa tak, med exempelvis takkupor och ventilationsrör, vilket finns på många tak. Om man inte anpassar solcellsanläggningen på ett sådant tak kan det kan leda till skuggproblem, underutnyttjad produktion och bristande estetiska kvaliteter. Omfattande anpassningar leder dock alltid till fördyringar.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– I samband med att miljonprogrammet ska energieffektiviseras kommer en rad av tak att bytas ut. Det innebär en jättestor potential för produktion av solel om fastighetsägare samtidigt installerar solcellsanläggningar. Vi ska i detta projekt presentera 2–3 koncept med olika tekniska och estetiska lösningar för att därigenom hjälpa fastighetsägare, säger Peter Kovacs, forskningsingenjör på SP Sveriges Tekniska Institut och den som leder projektet.

Fakta

Projekt: Miljontak – takrenovering med solceller Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, RISE, Solkompaniet Konsult Sverige AB, Skanska Sverige AB, Chalmers Tekniska Högskola AB, Högskolan Dalarna, Riksbyggen, Bostads AB Vätterhem, White Arkitekter AB Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 775 635 kr Projektledare: Peter Kovacs Energimyndighetens projektnummer: 41857-1

– Vårt mål är att koncepten ska vara så heltäckande som möjligt, vilket gör att de även kommer att innehålla en del om de ekonomiska förutsättningarna för solceller samt vilka hinder som finns.

Koncepten som tas fram är teoretiska koncept, men realiserbara. De görs dessutom i samarbete med fastighetsägare, solelentreprenörer, arkitekter och byggbolag, vilket innebär en att det finns en stark förankring hos dem som kan förverkliga koncepten.

– Målet är att fastighetsägare ska göra fler investeringar i solceller på tak, tack vara att de får kunskap om hur de ska gå tillväga. Dessutom vill vi presentera potentialen för politiker. De kan använda resultaten som ett verktyg för att underlätta för solceller, avslutar Peter Kovacs.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat