Intervju med forskaren

Läs vad Peter Kovacs, forskningsingenjör vid RISE, har att säga om projektet.

Intresset för att installera solceller på byggnader har ökat rejält under senare år. Det beror på flera samverkande faktorer som prispress på solceller, politiska styrmedel som främjar solel och en ökad medvetenhet hos fastighetsägare. Men trots förbättrade förutsättningar är det fortfarande många fastighetsägare som tvekar att investera i solceller. Det vill man försöka ändra på i detta projekt.

I tidigare projekt har RISE tagit fram koncept för renoveringslösningar som ska resultera i effektivare solcelltak. De har också undersökt förutsättningarna för prefabricerade takelement med solceller, vilket visade på flera kvalitetsvinster jämfört med att installera solcellerna direkt på plats. I detta projekt har RISE validerat resultaten genom att testa dem i sju verkliga projekt. Fastigheterna i fallstudierna har varit olika i sin utformning och också haft olika upplåtelseformer. Fokus har legat på solcellsinstallationer i anslutning till en takrenovering och att hitta ett antal konceptlösningar som syftar till att maximera utnyttjandet av den tillgängliga takytan.

Projektet visar hur renoveringar i fastigheten kan ge nya möjligheter för solcellsinstallationer. I projektet presenteras också flera förslag på tekniska lösningar för att komma bort från fragmenterade takytor och skapa mer effektiva solcellsinstallationer.

Fakta

Projekt: Optimerad renovering för effektiva solcellstak
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten, SolTech Energy Sweden AB, COWI AB, Elementum Eco AB, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB, Göteborgs kommun, Gårdstensbostäder AB, AB Bostäder Borås, Solkompaniet Sverige AB, Kjellgren Kaminsky Architecture, Wästbygg AB

Projektstart: Augusti 2018
Projektslut: Oktober 2021
Projektbudget: 6 077 500 kr

Projektledare: Peter Kovacs

Energimyndighetens projektnummer: 46867-1

Solceller efter renovering

Projektets utgångshypotes var att det är mest optimalt att installera solceller samtidigt som man genomför en takrenovering, men efter att ha undersökt entreprenadformer och förfrågningsunderlag samt gjort en analys av fallstudierna har man fått fram en mer nyanserad bild.

Resultatet visar att det ibland är bättre att installera solceller efter att tak- eller fasadrenoveringen är slutförd, men att man bör ta med i beräkningarna när man planerar renoveringen att installera solceller framöver. En annan intressant slutsats är att, förutom renovering av klimatskalet i en byggnad, kan en renovering av ventilations- och elsystemet ha stor inverkan på den tekniska och ekonomiska potentialen för en kommande solcellsanläggning. I projektet konstaterar man också att detaljplaner och bygglovsplikten kan vara en utmaning när en fastighetsägare vill maximera solcellsytan på ett tak i samband med renovering eller ombyggnad. Det är därför viktigt att det sker en modernisering av dessa processer.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Vetenskaplig rapport: Effektiv renovering med solceller

Viktiga resultat
  • Fastighetsägare kan bidra till ökad klimatnytta genom att installera solceller i samband med en renovering av taket. Studien visar dock att det ibland kan vara bättre att installera solceller efter renoveringen, men att man bör ta med installationen i planeringen av renoveringen.
  • Projektet visar på olika sätt att maximera storleken på en solcellsanläggning på byggnaders tak utifrån klimatnyttan samtidigt som ekonomisk lönsamhet beaktas.
  • Kostnaderna för en solcellsinstallation kan sänkas genom att anpassa byggnaden till standardstorlekar på solcellsmodeller istället för tvärtom.
  • Även renovering av ventilations- och elsystemet kan ha stor inverkan på den tekniska och ekonomiska potentialen för en kommande solcellsanläggning.
  • Projektet har skapat bättre förutsättningar till samordning genom att visa hur byggherrar kan välja entreprenadformer och anpassa förfrågningsunderlag på ett mer ändamålsenligt sätt.

Text: Ann-Sofie Borglund