Behov av kostnadseffektivt koncept

För att kunna uppfylla de svenska energi- och klimatmålen för åren 2020 och 2050 måste det befintliga byggnadsbeståndet bli mer energieffektivt. Byggnaderna från miljonprogrammet är i många fall i behov av renovering och där finns dessutom stora energivinster att göra. Problemet är att det hittills inte har funnits någon utprövad kostnadseffektiv lösning för att genomföra omfattande renoveringar med fokus på energi i flerbostadshus.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Åke Blomsterberg vid Lunds universitet har att säga om projektet!

Syftet med projektet har varit att ta fram ett koncept vid energirenoveringar av svenska flerbostadshus som ska ge förbättrad värmeisolering, ventilation med värmeåtervinning samt värme- och elproduktion från solenergi. Konceptet bygger på prefabricerade multiaktiva fasadelement. Att renovera med prefabricerade fasadelement ger en kort byggtid och de boende behöver inte flytta under renoveringen i och med att arbetet huvudsakligen utförs utomhus. Projekt har också haft som målsättning att uppnå tre energinivåer, krav för: nybyggnation, passivhus och nollenergihus.

Multiaktiv fasadlösning och ytterligare åtgärd

Forskarna har genomfört en teknikkartläggning och utvärderat befintliga multiaktiva fasadkoncept för renovering av flerbostadshus i Europa. Dessa studier visade att det inte räcker att enbart använda den prefabricerade tilläggsisoleringen som ingår i en multiaktiv fasadlösning för att uppfylla BBR:s krav på genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um och specifik energianvändning. Om man vill minska transmissionsförlusterna behöver man göra ytterligare energiåtgärder som exempelvis ny takisolering, byta till nya lågenergidörrar och lågenergifönster. Det går att spara ytterligare energi om man installerar värmeåtervinning på ventilationen.

Fakta

Projekt: Prefabricerade fasadelement för renovering Utförare: Lunds universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, SBUF, Skanska AB, Peab Sverige AB, NIBE Industrier AB, Elementum, Eco AB, Paroc AB, SweModule AB, MKB Fastighets Aktiebolag, Stena Fastigheter AB, SapaBuilding AB, Lunds universitet, NCC AB Projektstart: oktober 2015 Projektslut: februari 2018 Projektbudget: 3 227 165 kr Kontaktperson: Stephen Burke Projektledare: Åke Blomsterberg Energimyndighetens projektnummer: 40797-1

Ett åtgärdspaket kan få ekonomin att gå ihop

Den mest lönsamma renoveringslösningen för svenska förhållanden kan vara ett åtgärdspaket med en multiaktiv fasadlösning där man integrerar tilluftskanaler i en prefabricerad tilläggsisolering, tilläggsisolerar taket, samt att de befintliga frånluftskanalerna förbättras och att värme återvinns i ett centralt

ventilationsaggregat. Om värmeåtervinning förbättras kan passivhuskraven uppfyllas. Om man dessutom installerar solceller på fasad och tak kan kraven för nollenergihus uppfyllas.

En åtgärd som är vanlig vid renoveringar är att glasa in balkonger. Det ger den boende fördelen att kunna använda ett uterum stora delar av året. Ur energisynpunkt är det däremot inte en optimal lösning. I projektet studerades inglasade balkonger tillsammans med en multiaktiv fasad. Det gav en något sämre energibesparing än enbart den multiaktiva fasaden. Det innebär en högre investering och sämre lönsamhet. Det finns dessutom en risk för att energianvändningen ökar genom att den boende låter balkongdörren vara öppen till uterummet under uppvärmningssäsongen. Forskarna i projektet vill gå vidare i ett nytt projekt och demonstrera ett multiaktivt fasadkoncept i fullskala, med vetenskaplig utvärdering.

Text: Ann-Sofie Borglund

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Det finns behov av ett utprövat och kostnadseffektivt koncept för omfattande energirenovering av flerbostadshus i Sverige. I projektet har man studerat ett koncept för renovering av svenska flerbostadshus baserat på ett prefabricerat, multiaktivt fasadelement.
  • Resultatet visar att den prefabricerade tilläggsisolering med tilluftskanaler som ingår i denna fasadlösning inte räcker till för att uppfylla BBR:s energikrav på nybyggnad.
  • För att uppnå nybyggnationskraven enligt BBR24:s energikrav måste man, utöver en multiaktiv fasadlösning, tilläggsisolera taket, byta till lågenergifönster samt installera värmeåtervinning på ventilationen.
  • Två olika typer av fastigheter har studerats och en förutsättning för att få ekonomi i renoveringar med multiaktiva fasader är att det finns ett grundläggande renoveringsbehov.
  • Renoveringarna i skivhuset med nio våningar var ekonomiskt fördelaktiga, medan de i lamellhuset med tre våningar var mer tveksamma. De ekonomiska beräkningarna är dock känsliga för vilka kostnader och åtgärder som ingår i renoveringen samt vilka antaganden man gör om gällande räntor och prisutveckling.