Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Anna Boss vid RISE har att säga om projektet!

Ökat intresse för hållbarhet vid renovering

Fastighetssektorn står idag för en betydande del av energianvändningen i samhället. Energiinriktade renoveringar kan därför på ett påtagligt sätt minska energianvändningen och därigenom sänka koldioxidutsläppen. Samtidigt kommer allt tydligare krav, från bland andra EU-kommissionen,
att renoveringarna ska genomföras på ett hållbart sätt. Forskning visar dock att hållbarhet vid renovering endast utvärderas i undantagsfall, vilket oftast beror på brist på tid eller kunskap. Fastighetsägare saknar
dessutom verktyg att jobba med alla de tre dimensionerna av hållbarhet.

Hållbarhetsverktyg vid renoveringar

I ett tidigare forskningsprojekt har RISE därför utvecklat en metodik för att jämföra hållbarhet mellan olika renoveringsalternativ i flerbostadshus vilken inkluderar ekonomi, miljö och sociala faktorer. Metodiken har dock behövt utvecklas på flera områden. Det har även funnits ett behov att öka förståelsen för den roll som en metodik av detta slag faktiskt kan spela i fastighetsägares praktiska arbete. I detta projekt har man vidareutvecklat metodiken som kallas Renobuild. Metodiken har använts som verktyg för utvärdering av hållbarhet vid renovering av skolbyggnader i Växjö och Skellefteå samt ett flerbostadshus från 1970-talet.

Fakta

Projekt: Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Skellefteå Kommun, Skandia Fastigheter AB, Vöfab, med flera Projektstart: mars 2016 Projektslut: oktober 2017 Projektbudget: 3 200 050 kr Projektledare: Anna Boss Energimyndighetens projektnummer: 41830-1

Användarvänligt och enkelt

I samband med projektets fallstudier och samtal med fastighetsägare har det framkommit att det finns ett stort intresse av att jobba mer systematiskt med hållbarhetsfrågor, men också att det kan finnas en viss tröskel för att börja använda ett nytt verktyg. Det kan vara en utmaning att förstå och ta fram en del av den information som behövs till utvärderingen. Forskarna i detta projekt har därför lagt stor vikt vid att göra verktyget användarvänligt och enkelt.

Fördjupad förståelse

Forskarna lyfter också fram att om fastighetsägare implementerar systematisk utvärdering med hjälp av Renobuild i sin renoveringsprocess bör det bli enklare efter hand; man lär sig att använda verktyget på ett effektivt sätt och hur man kan tolka resultaten. Kvaliteten på utvärderingarna blir också jämnare och man kan dra lärdomar genom att bättre överblicka vilka energieffektiviseringsåtgärder som också ger miljömässiga vinster, god livscykelekonomi och sociala fördelar för de som vistas i och omkring byggnaderna. Verktyget finns nu tillgängligt för fastighetsägare och andra intressenter på renobuild.se

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
  • Det finns ökade krav och ett ökat intresse hos fastighetsägare att arbeta med hållbarhet vid renovering av fastigheter, men det har inte funnits några användarvänliga verktyg som systematiskt utvärderar hållbarhet vid renovering.
  • I detta projekt har forskarna vidareutvecklat och utvärderat ett hållbarhetsverktyg/metodik.
  • Trots intresset för hållbarhet finns det ett visst motstånd att börja använda ett nytt verktyg. Stor vikt har därför lagt på
    att verktyget/metodiken ska vara användarvänligt och enkelt.
  • Metodiken gör en sammantagen hållbarhetsvärdering som ger en fördjupad förståelse för möjliga hållbarhetskonsekvenser av olika renoveringsalternativ och ger även underlag till att göra avvägningar mellan olika mål.

Text: Ann-Sofie Borglund