Det var i ett tidigare forskningsprojekt inom BioInnovation som det innovativa träfasadsystemet för fastigheter i stadsmiljö utvecklades. Det har flera fördelar, bland annat miljömässigt och att det går snabbt att montera vid nyproduktion. I detta projekt ska fasadsystemet anpassas för hållbar renovering. Projektet utförs av Camilla Schlyter Gezelius, som är institutsdoktorand vid RISE.

– Till skillnad från ett fasadsystem för nya fastigheter, behöver systemet för renovering anpassas till befintlig fasad och till omgivningen, säger Karin Sandberg, senior forskare vid RISE, och initiativtagare och handledare i projektet.

Innovativa fasadsystem kan verkligen komma till nytta, för det finns ett stort behov av renovering i Sverige – främst av fastigheter byggda under miljonprogrammet. Vid dessa renoveringar är det viktigt att även se till att man genomför energieffektiviseringsåtgärder. En av de vanligaste energisparåtgärderna är att tilläggsisolera fastigheten, men det påverkar ofta fasadens arkitektur negativt. I detta projekt ska man ta hänsyn till det arkitektoniska uttrycket, så renoveringen också ger en vacker fasad. Det kommer man bland annat att åstadkomma genom att utveckla en digital gestaltningsmodell som gör att man i ett tidigt skede i designprocessen kan anpassa fasadelementen utifrån material- och energioptimering, arkitektoniska aspekter och cirkularitet.

Fakta

Projekt: Träfasad i den cirkulära staden - för en attraktiv klimatsmart renovering
Utförare: Rise Research Institutes Of Sweden AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, Equator Stockholm AB, IKEA Industry Lycksele AB, Kirunabostäder AB, SCA Wood AB renovering

Projektstart: Januari 2021
Projektslut: December 2024
Projektbudget: 6 160 000 kr

Projektledare: Karin Sandberg

Energimyndighetens projektnummer: P51770-1

Att man valt trä i fasadsystemet är för att materialet har flera fördelar poängterar Karin Sandberg och pekar på att det är förnybart, lättbearbetat, inhemskt och har låga utsläpp av koldioxid.

I projektet ska man anpassa fasadsystemet så att det kan tillverkas i fabriker och sedan på ett enkelt sätt kunna monteras på byggarbetsplatsen. Under projektets gång kommer man att se till att hela kedjan från design till produktion fungerar i praktiken genom fallstudier.

– Vi kommer i slutet av projektet att ta fram en prototyp på en digital plattform. Den ska göra att det går att simulera design kopplat till produktion för olika typer av renoveringar och även uppskatta livscykelkostnaderna och energianvändningen på olika studieobjekt. Det i sin tur ska underlätta byggprocessen, säger Karin Sandberg.

– Det slutliga resultatet blir att lansera fasadsystemet på marknaden. Vi ser det finns en ökad efterfrågan på nyproduktion i trä, men även ett ökat intresse för träfasader vid renovering. För att det ska få genomslag krävs ett mer effektivt produktionssätt och det hoppas vi lösa i detta projekt, avslutar Karin Sandberg.

Av Ann-Sofie Borglund