– Det är svårt att ha en helhetsbild över energiflöden på ett stort område och många fastighetsägare gör ofta energibesparingsåtgärder som innebär en besparing sett under ett helt år. Istället bör man se till effekt och till mindre tidscykler samt hur energiförbrukningen förändras över tid, säger Fredrik Wallin, universitetslektor vid Mälardalens högskola och den som leder projektet ”Beslutsstöd genom visualisering av energiflöden”.

– I framtiden kommer det troligtvis att bli allt viktigare att förstå hur effekterna påverkas, det vill säga hur energiförbrukningen förändras över tid, både över dygnet och mellan olika säsonger. Effekten kommer på sikt att påverka de ekonomiska kalkylerna i allt större utsträckning i och med att det blir vanligare att energibolagen använder effektbaserade prismodeller för fjärrvärme och el, säger Fredrik Wallin vidare.

Fakta

Projekt: Beslutsstöd genom visualisering av energiflöden Utförare: Mälardalens högskola Samfinansiärer: Energimyndigheten, Rocklunda Fastigheter AB Projektstart: september 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 949 934 kr Projektledare: Fredrik Wallin Energimyndighetens projektnummer: 42651-1

I projektet ska man därför ta fram detaljerad kunskap om hur förbrukningen varierar i nära realtid och hur energin transporteras inom Rocklundaområdet, vilket omfattar 61 hektar med anläggningar av skilda slag såsom ridhus, hockeyhallar och bandyplaner. Forskarna ska också undersöka hur energisystemen kan samverka för att öka utbytet av samtidig användning av el, kyla och värme.

– Exempelvis så har man vid isproduktionen i hockeyhallarna ett värmeöverskott och genom att se till helhet kan denna energi tas tillvara i exempelvis fjärrvärmesystemet, säger Fredrik Wallin.

Forskarna kommer att installera energimätare på Rocklundaområdet för att därigenom få fram detaljerad mätdata. Dessa värden står sedan som grund för att kunna föreslå åtgärder för driftoptimering i realtid, men som också är bra ekonomiskt och miljömässigt över tid.

– Målet är att fastighetsägaren till Rocklundaområdet ska få ett beslutsstöd och ett bättre helhetsgrepp när den planerar energieffektiviserings- och ombyggnadsprojekt, men också vid daglig drift. Men beslutsstödet ska även fungera för fastighetsägare och förvaltare av andra större områden som exempelvis industriparker och idrottsanläggningar, säger Fredrik Wallin.

Text: Ann-Sofie Borglund