– Det är en stor utmaning att ställa om till ett mer energisnålt samhälle, och där är samhällsplaneringen ett viktigt verktyg för att nå dit. Det är en särskilt stor utmaning i regioner utanför tillväxtregionerna för där är tillväxttakten lägre och det man gör kan få stor betydelse under lång tid, säger Tony Svensson vid KTH som leder projektet ”Den uthålliga regionen - metoder för energieffektivisering i samhällsplanering”.

Fokus i detta projekt är därför på just regioner utanför tillväxtregionerna. I projektet utvecklar man nya metoder och verktyg och förfinar resultaten av tidigare forskning

– Vi har sett att det finns ett stort behov av att integrera energisystemperspektivet med samhällsplaneringen. Idag arbetar ofta samhällsplanerare och personer inom energisektorn var för sig, vilket inte är optimalt, säger Tony Svensson.

Fakta

Projekt: Den uthålliga regionen – metoder för energieffektivisering i samhällsplanering Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan och Högskolan Dalarna Samfinansiärer: Energimyndigheten, Region Dalarna, Borlänge kommun, Falu kommun, Mora kommun, Sandvikens kommun, Borlänge Energi, Falu Energi & Vatten, Sweco Architects, Sweco Energuide och ByggDialog Dalarna Projektstart: mars 2016 Projektslut: mars 2018 Projektbudget: 4 554 000 kr Projektledare: Tony Svensson Energimyndighetens projektnummer: 41849-1

För att kunna åtstadkomma en förändring och få fram nya verktyg genomförs forskningsprojektet i tre nivåer. Den första är en kunskapshöjande nivå som är öppen var alla som är intresserade och som består av seminarier och workshops. Den andra nivån är mer intern och här fördjupas arbetet och genomförs mer praktiskt. I den tredje nivån handlar det om följeforskning där forskarna följer och utvärderar kommunernas beslutade planeringsprocesser i Falun respektive Borlänge. På samtliga nivåer deltar fysiska planerare, miljö- och klimatstrateger, ansvariga på energibolag samt representanter från Region Dalarna och Byggdialog Dalarna

– Det är ett intensivt projekt där det hela tiden görs nya intressanta insikter. Vår målsättning är att det ska resultera i nya verktyg och metoder för stadsplanerare för att på ett bättre sätt få in energifrågan i deras planering, säger Tony Svensson och fortsätter:

– Vi vill också att det ska gå att se tydliga skillnader mellan olika planeringsalternativ, vilket det går att göra genom att visualisera olika scenarier och framtidsbilder, bland annat med fokus på fysiska strukturer och kretslopp. Dessutom vill vi minska glappen mellan olika skeden och aktörer. Nu ser vi att det ofta finns höga ambitioner i tidiga skeden, medan när det kommer till förverkligande finns de sällan kvar.

Projektet pågår fram till slutet av 2017, därefter blir det viktigt att få ut resultaten även utanför Dalarna och där ses bland andra länsstyrelserna som en viktig kanal. Resultaten kommer också att ingå i Bygg- och samhällsplaneringsutbildning vid Högskolan Dalarna och kanske även på KTH.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat