– Vi hoppas därigenom kunna visa hur mycket energisnåla byggnader kan kombineras med olika förnybara uppvärmningssystem för olika typer av bebyggelse, säger Leif Gustavsson, professor i byggnadsteknik vid Linnéuniversitetet, som leder projektet.

I projektet utformas det nya bostadsområdet på tre olika sätt: gles bebyggelse med villor och radhus; medeltät bebyggelse med villor, radhus och lägenheter i flerbostadshus; samt kompakt bebyggelse med radhus och lägenheter i flerbostadshus. De enskilda byggnaderna utformas efter både energikraven i svensk byggnorm och för passivhus. Dessutom studeras tre olika värmesystem:

  • Konventionellt fjärvärmesystem baserat på biobaserad kraftvärmeproduktion
  • Värmepumpsystem baserat på förnybar el
  • Lågtemperaturfjärrvärme baserat på biobaserad kraftvärmeproduktion
Fakta

Projekt: Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse Utförare: Linnéuniversitetet Samfinansiärer: Energimyndigheten, Växjö Energi, Växjö kommun Projektstart: januari 2015 Projektslut: juni 2018 Projektbudget: 4 300 000 kr Projektledare: Leif Gustavsson Energimyndighetens projektnummer: 39646-1

– Idag finns det begränsade kunskaper om lågtemperaturfjärrvärme och hur man kan utforma system som är optimala för ny, energisnål bebyggelse, säger Leif Gustavsson. (bilden)

– Idag svarar fjärrvärmen för ungefär 90 procent av uppvärmningen i flerbostadshusen i Sverige. Särskilt för ny energisnål bebyggelse behöver fjärrvärmesystemen utvecklas och lågtemperatursystem kan bland annat innebära sänkta kostnader för distributionen av fjärrvärme, effektivare kraftvärmeproduktion och möjligheter att använda värmekällor med låg temperatur, säger Leif Gustavsson vidare.

Projektet kommer också att undersöka hur klimatförändringarna påverkar byggnaders uppvärmningsbehov och eventuella kylbehov. De kommer bland annat att undersöka om bostäder behöver kylas sommartid i framtiden eller är det möjligt att redan idag utforma byggnaderna så att eventuella kylbehov kan undvikas. Vidare kommer man inom projektet att undersöka vilken betydelse användning av energisnåla hushållsapparater och energisnål belysning har för primärenergianvändning och inomhustemperatur.

– Målet är att resultaten ska utgöra underlag till strategi och ställningstagande kring ny bebyggelses energiprestanda och energiförsörjning, säger Leif Gustavsson.

Projektet görs i samarbete mellan Linnéuniversitet, Växjöbostäder, Växjö kommun och Växjö Energi och ska vara klart i slutet av 2017.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat