Vid stadsplanering av nya kvarter finns det många faktorer att ta hänsyn till, bland annat krav på dagsljus, grönska och energiåtgång. Från tidigare internationella forskningsprojekt inom IEA (International Energy Agency) har forskarna konstaterat att solenergi ofta kommer in i ett väldigt sent skede av detaljplaneringen. Att då göra ändringar blir både besvärligt och kostsamt. Det är därför viktigt att man får med olika aspekter av solenergi när stadsutvecklingsprojekt startar.

Det internationella projektet IEA SHC Task 63 Solar Neighborhood Planning – som leds från Lunds tekniska högskola (LTH) – ska driva på utvecklingen inom strategisk planering och användning av solenergi och har fokus på kvartersnivå i befintliga och nya områden. Totalt deltar elva länder.

E2B2 stödjer sedan tidigare projektledningen från LTH. Nu går man in med ytterligare finansiering för White Arkitekters deltagande i forskningsprojektet. White kommer att ingå i arbetsgrupper där man ska utveckla verktygsarbetsflöden i planerings- och byggprocesser. Därefter ska dessa flöden prövas i fallstudier. I fallstudierna kommer även personal från kommuner och byggherrar att ingå.

Marja Lundgren, är arkitekt på White och har under många år arbetat med frågor rörande sol i bebyggelse. Hon ser stora möjligheter med detta forskningssamarbete.

– Det finns goda möjligheter att öka andelen aktiv solenergi och passiv solenergi i dagens städer, men för att kunna göra det krävs att man tar hänsyn till dessa möjligheter tidigt i planeringen, säger Marja Lundgren.

Fakta

Projekt: Metoder för optimerad energianvändning och solenergi i kvarter
Utförare: White Arkitekter AB
Samfinansiärer: Energimyndigheten, White Arkitekter AB

Projektstart: maj 2020
Projektslut: oktober 2023
Projektbudget: 630 000

Projektledare: Marja Lundgren

Energimyndighetens projektnummer: P50401-1

– Om man gör plats för solsatsningar först i slutet av planeringsarbetet blir det oftast inte lika stora ytor som kan nyttjas till solanläggningar och de riskerar dessutom att inte bli lika effektiva, som om man haft med det perspektivet från början. Samma sak gäller dagsljus och mikroklimat. Det är svårt i ett sent skede att få in tillräckligt med dagsljus och till ett bra mikroklimat, om man inte planerat för det från början, säger Marja Lundgren vidare.

I detta projekt är målet att skapa verktyg så att aktiv solenergi (som solel och solvärme) och passiv solenergi (som till dagsljus och växtlighet) på ett enkelt sätt kan tas med i ett tidigt skede när man planerar nya kvarter. I projektet utgår forskarna från de metoder och verktyg som används i de deltagande länderna idag.

– Det finns en uppsjö av bra metoder och verktyg som analyserar sol- och energiaspekter. I detta projekt kommer vi inte främst hitta på nya verktyg, utan vi kommer under arbetets gång att finslipa och vidareutveckla metoder och verktyg som stödjer konventionella rit- och projekteringsverktyg så att de blir bättre anpassade för mer solenergi på kvartersnivå, säger Marja Lundgren och avslutar:

– Fallstudierna gör att vi både får med praktiker och forskare i detta projekt. Det i sin tur gör att vi får koll på viktiga detaljer i planeringsarbetet, men också att metoderna utformas så att arkitekter och stadsplanerare får så bra förutsättningar som möjligt att få med sol i sin detaljplanering.

Av Ann-Sofie Borglund