Vad menas med självförsörjande?

Intervju med forskaren

Läs vad Pär Löfstedt, varumärkesstrateg på Yellon och Anders Lundblad, RISE har att säga om projektet!

Självförsörjande hus definieras generellt som självförsörjande på el, värme och med eget vatten och avlopp. Detta förutsätter att fastigheten själv producerar tillräckligt mycket energi i form av el och värme, under den soliga och varma delen av året, för att försörja huset med energi under vintern. Dessutom måste avloppsvatten recirkuleras så att konsumtion av vatten inte överstiger den volym som kan samlas in från regnvatten och från borrad brunn.

Självförsörjande fastigheter förknippas ofta med isolerade platser som till exempel öar, men kan även vara intressanta i urbana lägen där det är svårt och dyrbart att leda fram el och vatten och avlopp. Det är också självförsörjande fastigheter i stadsmiljö som är fokus i detta projekt.

Nyutvecklad simuleringsmodell

RISE, Mälardalens högskola, Yellon och Vätterhem har tillsammans med ett tiotal komponent- och systemleverantörer undersökt ett koncept för ett flerbostadshus i Jönköping. Energidelen av konceptet har tre delar: den primära elen och värmen kommer från solceller och hybridsolceller, lagring av elenergi sker i batterilager samt genom ett system med elektrolysör, vätgaslager och bränslecell. Till fastighetens värme används en kombination av hybridventilation, markvärmelager, ackumulatortank och värmepump tillsammans med spillvärme från elektrolysör och bränslecell.

Fakta

Projekt: Självförsörjande bostadsområde i urban miljö – energianalys och optimering Utförare: RISE Research Institutes of Sweden Samfinansiärer: Energimyndigheten, Bostads AB VätterHem, Yellon AB Projektstart: December 2019 Projektslut: November 2020 Projektbudget: 1 850 000 kr Projektledare Energimyndighetens projektnummer: P49573-1

Tack vare att de i projektet har projekterat en konkret fastighet har de fått trovärdiga prisuppgifter från underleverantörer och partners. Med utgång från dessa uppgifter har man i en nyutvecklad simuleringsmodell kunnat visa att det är tekniskt möjligt och lönsamt att bygga ett flerfamiljshus i svensk stadsmiljö. Simuleringsmodellen kan användas av andra intressenter i framtida byggprojekt.

Tekniskt möjligt och lönsamt

Ekonomikalkylen visar att konceptet redan med dagens nyckelkomponenter är lönsamt för den som bygger för att förvalta bostadsfastigheter över tid (break-even efter 21–26 år). Kalkylen bygger på prisökningar på el- och VA-abonnemang jämfört med idag. En viktig orsak till lönsamheten är att de senaste årens utveckling av vätgaslagring och bränsleceller har pressat ner priserna. Teknikutvecklingen har också gjort dessa produkter mer tillgängliga och anpassade för att kunna användas i flerbostadshus.

Se webbinarium om projektet!

Lär dig mer - den 6 november 2020 anordnades ett webbinarium om projektet.

Analysen visar att om behovet av hushållsel till lägenheterna hålls vid cirka 2 000 kWh/lägenhet klarar man fastighetens energiförsörjning med marginal. Det behövs endast en liten mängd el till uppvärmning, vilket beror på att fastigheten är välisolerad och värmebehovet tillgodoses av hybridsolceller och markvärmelagret, spillvärme från vätgastillverkning (elektrolysör) samt vätgasanvändning (bränslecell). Dessutom räknar man med att behovet av energi till varmvattenförsörjning minskar, jämfört med dagens standard. Detta genom att husets interna vattenrecirkulation gör att temperaturen på det varmvatten som ska värmas höjs från cirka 10℃ till 25℃. Simuleringen visar också att regnvatteninsamlingen ger mer vatten än det som behövs. Även detta beror på vattenrecirkulationen som gör att vattenkonsumtionen är lägre än i en fastighet med standard 2020.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Viktiga resultat
  • Det är tekniskt möjligt och kan vara lönsamt att bygga ett självförsörjande flerbostadshus, i stadsmiljö, på de nordliga breddgrader som Sverige ligger.
  • Projektet har utgått från en konkret fastighet i Jönköping – vilket har gjort att man kunnat använda verkliga prisuppgifter och därmed få ett mer trovärdigt resultat.
  • I projektet har man analyserat teknisk prestanda, kostnad och livslängd för nyckelkomponenter genom en nyutvecklad simuleringsmodell. Den går att använda i andra byggprojekt.
  • Konceptet i projektet har fungerat mycket bra. Konceptet bygger på elproduktion från solceller, energilagring i vätgas och bränsleceller samt ett värmesystem från bland annat markvärme och spillvärme från elektrolysörer.
  • Konceptet har rönt stort intresse såväl i Sverige som internationellt. Projektet har lett till att man har etablerat ett samarbete mellan ett flertal mindre system- och teknikleverantörer i ett team för att kunna förverkliga konceptet.

Text: Ann-Sofie Borglund