Fastigheter står för 40 procent av Sveriges energianvändning och har också stor miljöpåverkan på andra områden. Det får därför stor inverkan om fastighetssektorn kan bli mer hållbar. Det finns dessutom ett ökat tryck hos många hyresgäster vad gäller hållbarhet. Dagens hållbarhetsutmaningar kan dock inte alltid lösas med befintliga lösningar, utan det krävs nytänkande. Att som fastighetsägare välja nya innovationer som är bra ur en energisynpunkt och som också är hållbara är dock inte alldeles enkelt.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Peter Ekman, docent på Mälardalens Högskola, har att säga om projektet!

Bra hållbara innovationer

I detta projekt har forskare vid Mälardalens universitet därför undersökt hur man kan underlätta för fastighetsägare att styra sin organisation så att de blir mer energieffektiva och samtidigt tar hänsyn till social och miljömässig hållbarhet. Lösningen som de har utvecklat är ett styrkort för hållbarhetsinvesteringar som ska öka möjligheterna att välja innovationer för hållbarhet.

Fakta

Projekt: Balanserad styrning för smarta fastigheter
Utförare: Mälardalens högskola
Samfinansiärer: Energimyndigheten, AMF Fastigheter AB, Atrium Ljungberg AB, Fabege AB, Humlegården Fastigheter AB, Kungsleden Fastighets AB, Wallenstam AB, Hemsö Fastighet AB, Mälardalens högskola

Projektstart: September 2018
Projektslut: Septermber 2023
Projektbudget: 10 384 300

Projektledare: Peter Ekman
Energimyndighetens projektnummer: P2018-90014

Styrkortet har utvecklats tillsammans med stora etablerade fastighetsbolag som ligger långt framme i sitt hållbarhetsarbete. Utformningen av styrkortet är dock generiskt så att det kan användas av fastighetsbolag i alla storlekar. Det passar både för de som precis påbörjat sitt hållbarhetsarbete och för dem som har arbetat med hållbarhetsfrågor under en längre tid.

Bättre beslutsunderlag

I rapporten finns en enkel förklaring av styrkortet och hur det skapar ett beslutsunderlag för hållbarhetsinvesteringar. Det ger en uppfattningar om vilka potentiella fördelar en ny hållbarhetsprodukt/-tjänst kan ge, men också vilka svårigheter som kan uppstå och omfattning på det arbete som krävs.

Detta projekt har också en akademisk aspekt. Det har bland annat gett en empirisk grund för två doktorander där deras avhandlingsarbeten förväntas försvaras 2024 och 2025. Projektet har också lett till flera vetenskapliga artiklar.

Läs mer om projektets resultat i slutrapporten nedan:

Ladda ner styrkortet:

Guidelinen är en sexsidig folder, dvs. skriv ut den på A3 och vik den med förstasidan främst

Viktiga resultat
  • Ett nytt styrkort ska öka möjligheterna att få in hållbara innovationer i fastighetssektorn.
  • Genom att använda styrkortet får fastighetsägare ett beslutsunderlag som tar hänsyn till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet för både befintliga och nya lösningar.
  • Styrkortet är generiskt och kan användas av alla storlekar av fastighetsägare och passar oavsett tidigare erfarenheter av hållbarhetsarbete.
  • Styrkortet är klart att användas och kan laddas ner ovan. Där finns även tillhörande guide och Excel-mall.
  • Projektet har lett till tre vetenskapliga artiklar och gett en empirisk grund till två doktoranders avhandlingar vid Mälardalens universitet. Avhandlingarna förväntas vara klara under 2024 och 2025.

Text: Ann-Sofie Borglund