Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Philip Thörn vid IVL Svenska Miljöinstitutet har att säga om projektet!

Stora besparingar i energi och kostnader

Drygt 900 000 lägenheter av landets 2,5 miljoner lägenheter är bostadsrätter. Att genomföra energieffektiviseringsåtgärder i dessa fastigheter skulle kunna leda till stora besparingar. Det skulle också spara pengar för bostadsrättsföreningarna. Trots det uteblir många energieffektiviseringsprojekt. Det beror dels på att bostadsrättsföreningar är beroende av konsensusbeslut, dels att de inte har samma resurser eller samma kapacitet som stora fastighetsbolag att genomföra åtgärder

Särskilt riktat till bostadsrättsföreningar

Externa konsulter skulle kunna genomföra projekten åt bostadsrättsföreningarna, men leverantörerna av energitjänster har hittills till stor del fokuserat på den offentliga sektorn och större privata aktörer.
Projektet ”Energitjänster för bostadsrättsföreningar”, som genomförts av IVL Svenska Miljöinstitutet och HSB Södermanland, har haft som mål att utveckla energitjänster särskilt anpassade för bostadsrättsföreningars behov och önskemål.

Fakta

Projekt: Energitjänster för bostadsrättsföreningar Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, HSB Sörmland Projektstart: januari 2015 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 990 000 kr Projektledare: Philip Thörn Kontaktperson: Hanna Matschke Ekholm Energimyndighetens projektnummer: 39694-1

Personligt möte en framgångsfaktor

Energitjänsten presenterades för nio bostadsrättsföreningar inom HSB Södermanland och av dessa valde tre bostadsrättsföreningar att köpa denna tjänst. I dessa föreningar har det varit avgörande att någon i föreningen har varit pådrivande och kontaktat HSB Södermanland för att få energitjänsten presenterad för hela styrelsen. En viktig framgångsfaktor var att hela styrelsen fick erbjudandet presenterat vid samma tillfälle. Ledamöterna fick då en tydligare bild av energitjänsten och energibesparingspotentialen och kunde ställa frågor och få svar. Detta innebar i sin tur att styrelsen lättare kunde fatta ett gemensamt beslut om att köpa tjänsten. De föreningar som gick vidare med energitjänsten lyfte också fram att de uppskattade att upplägget var enkelt och tydligt och att de fick hjälp med att förstå avtalets innebörd.

Viktigt med enkel kommunikation

Sex föreningar valde att inte gå vidare och köpa tjänsten. Den huvudsakliga anledningen till beslutet var att de behövde prioritera andra pågående eller planerade åtgärder. I vissa fall hade dessa åtgärder kopplingar till energieffektivisering, som exempelvis byte till LED-lampor, fönsterbyte eller tilläggsisolering. De kunde därmed ha genomförts inom ramen för energitjänsten, men föreningarna uppfattade dock inte – eller var osäkra på – nyttan med energitjänsten. Föreningarna såg inte tjänsten som ett verktyg för att prioritera bland möjliga energibesparande åtgärder utan som ytterligare en åtgärd. Flera av dessa föreningar framförde att de inte till fullo satt sig in i vad energitjänsten innebär. De uppgav samtidigt att de skulle kunna vara intresserade av energitjänster och energieffektiviseringsåtgärder i framtiden.

Viktiga resultat
 • Tre bostadsrättsföreningar valde att gå vidare och köpa energitjänsten. Kartläggningarna av föreningarnas energisystem visade att stora kostnads- och energibesparingar är möjliga att uppnå om alla föreslagna åtgärder genomförs.
 • Ett personligt möte med styrelsen är en nyckel till framgång. Föreningarna som valde att köpa energitjänsten uppger
  att beslutet underlättades av att hela styrelsen fick erbjudandet presenterat vid samma tillfälle.
 • Föreningar som valde att inte gå vidare och köpa energitjänsten framförde som skäl att de behöver prioritera andra
  pågående eller planerade åtgärder. I vissa fall handlar det om åtgärder som skulle kunna genomföras inom ramen
  för energitjänsten.
 • För att fler bostadsrättsföreningar ska efterfråga energitjänster och genomföra energieffektiviseringsåtgärder är det
  av stor vikt att tjänsterbjudandet kommuniceras enkelt, tydligt och anpassat för just denna målgrupp.

Text: Ann-Sofie Borglund