Idag är drygt 800 000 lägenheter av landets 2 400 000 lägenheter bostadsrätter. Att genomföra energieffektiviseringsåtgärder i dessa fastigheter skulle kunna leda till stora besparingar.

– Trots de stora energi- och kostnadsbesparingar som går att uppnå i fastigheter som ägs av en bostadsrättsförening, så är det många energieffektiviseringsprojekt som inte genomförs. Det beror framförallt på att bostadsrättsföreningar styrs av styrelser som arbetar ideellt och där det oftast saknas både teknisk kompetens och tid att genomföra energieffektiviseringar, säger Philip Thörn, på IVL Svenska Miljöinstitutet, som leder projektet. (bilden)

– Det upplevs också som riskfyllt ekonomiskt och många är oroliga för att investeringen inte ska betala sig, säger Philip Thörn vidare.

Fakta

Projekt: Energitjänster för bostadsrättsföreningar Utförare: IVL Svenska Miljöinstitutet AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, HSB Sörmland Projektstart: januari 2015 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 990 000 kr Projektledare: Philip Thörn Kontaktperson: Hanna Matschke Ekholm Energimyndighetens projektnummer: 39694-1

För att komma över dessa hinder är en lösning att en utomstående aktör erbjuder energitjänster och tar på sig att genomföra de åtgärder som behövs för att spara energi. I storskaliga projekt är det vanligt att energitjänsteleverantören garanterar energibesparingen och liknande lösning skulle vara attraktivt även för bostadsrättsföreningar. I avtalet ingår då garanterad energibesparing, vilket innebär att leverantören garanterar att den utlovade energibesparingen uppnås. I annat fall blir leverantören tvungen att kompensera beställaren ekonomiskt för den uteblivna energibesparingen.

– Med rätt utformade avtal skulle energitjänster kunna erbjuda såväl teknisk kompetens som attraktiva ekonomiska villkor för bostadsrättsföreningar, säger Philip Thörn.

I projektet kommer HSB Södermanland, med stöd av IVL, att utveckla och erbjuda bostadsrättföreningar i sitt verksamhetsområde energitjänster enligt den modell som beskrivs ovan.

– Vi hoppas att flera bostadsrättföreningar ska nappa på erbjudandet. Vi kommer efter att energibesparingarna ha genomförts att anordna en workshop med dessa bostadsrättsföreningar för att ta vara på deras erfarenheter. Förhoppningsvis kan vi då spetsa till energitjänsten ytterligare. Målet är sedan att kommunicera projektets resultat till fler bostadsrättsföreningar, avslutar Philip Thörn.

Sedan intervjun skrevs har Philip Thörn slutat på IVL Svenska Miljöinstitutet AB. Ny kontaktperson för projektet är Hanna Matschke Ekholm.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början

Till projektets resultat