Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om elkunders behov av information och återkoppling när de blir både producenter och konsumenter av solel, men även att utveckla affärsmodeller och it-tjänster som gör det lättare för dem att vara aktiva i det smarta elnätet.

– De flesta personer är positiva till solceller, men få väljer att installera dem. Det beror på att de anser att det är alldeles för krångligt. De uppfattar att det är många aktörer som behöver kontaktas för att installera solcellerna och att det är svårt att veta om det kommer att löna sig. Dessutom finns det inga stora visioner från politiskt håll gällande solceller. De privatpersoner som har valt att installera solceller är oftast de som är väldigt entusiastiska, säger Cajsa Bartusch.

Fakta

Projekt: Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter Utförare: Uppsala universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, Uppsala universitet, Sala Heby Energi AB, HESAB, Svenska Energigruppen AB, eSmart Scandinavia AB, Kraftpojkarna AB, Transformator Design Projektstart: juli 2015 Projektslut: juni 2018 Projektbudget: 9 297 864 kr Projektledare: Cajsa Bartusch Energimyndighetens projektnummer: 40831-1

I projektet ingår forskare från Uppsala universitet och KTH, men också en rad aktörer från näringslivet inom solceller. Bland annat ingår HESAB, som är ett dotterbolag till kommunägda Sala-Heby Energi och som säljer villapaket för solproduktion, och Kraftpojkarna, som säljer kompletta solcellspaket. I projektet kommer forskarna att följa minst 20 elkunders resa från den första kontakten med HESAB eller Kraftpojkarna till dess att solcellsanläggningen har varit i drift under ett års tid. Dessa kunder (som också blir producenter) kommer dessutom att få använda nyutvecklade IT-tjänster kring bland annat realtidsvisualisering.

– Det blir en viktig del i projektet att ta del av deras erfarenheter och därigenom kunna förbättra affärsmodellen, säger Cajsa Bartusch.

I projektet kommer man också att studera hur befintliga elnätstariffer och elhandelsavtal samverkar eller motverkar en effektivare elanvändning bland prosumenter ur ett systemperspektiv.

Vårt yttersta mål är att förenkla för privatpersoner att satsa på solceller och att bidra till att en snabb och kraftig ökning av andelen mikroproduktion av solceller i det svenska energisystemet. Då måste det bli betydligt enklare för kunderna. Man ska inte behöva vara ingenjör för att göra en bra solcellsaffär, avslutar Cajsa Bartusch.

Se intervju med Cajsa Bartusch (publicerad i januari 2017)

Vad är prosumenter?

Prosument är ett begrepp som blir allt vanligare och ordet är en sammanslagning av producent och konsument. Inom elbranschen handlar det om att en kund både producerar och köper el. Prosumenter har blivit allt vanligare genom utvecklingen av smarta elnät.

Solceller i Sverige

Intresset för solceller blir allt större. 2014 installerades mer än dubbelt så mycket solcellskapacitet som året innan. Sverige har trots det halkat efter sett ur ett internationellt perspektiv. Endast 0,03 procent av den totala elanvändningen i Sverige har genererats av solel, vilket kan jämföras med Tyskland och Italien där motsvarande andel är cirka 6 procent.

Text: Ann-Sofie BorglundArtiklar om projektet:

Good things come in small packages: is there a common set of motivators for energy behaviour?

Convenience before coins: Household responses to dual dynamic price signals and energy feedback in Sweden

Different strokes for different folks? Comparing pro-environmental intentions between electricity consumers and solar prosumers in Sweden