Hållbar affärslogik

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Peter Ekman vid Mälardalens högskola har att säga om projektet!

Hållbarhetsarbete inom fastighetsområdet kräver insatser från både hyresvärden och de företag och organisationer som hyr in sig i lokalerna. Framgångsformeln är värdeskapande genom resursintegrering mellan aktörer och utveckling av en gemensam hållbar affärslogik. Detta forskningsprojekt ger viktiga insikter kring i vilken omfattning som kommersiella och offentliga hyresgäster är beredda att, under fastighetens bruksfas, engagera sig i ett gemensamt hållbarhetsarbete tillsammans med hyresvärden. Studien bygger på intervjuer och workshops med representanter för ett stort antal fastighetsbolag och hyresgäster. En större e-postenkät, innehållande mer än 130 frågor, har dessutom gjorts med över 500 svarande hyresgäster för att fånga detta perspektiv.

Fakta

Projekt: KPI2030 – Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter Utförare: Mälardalens högskola Samfinansiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus AB, AMF Fastigheter AB, Atrium Ljungberg AB, Skandia Fastigheter AB, Einar Mattsson AB, Fabege AB, Stockholms stads Fastighetskontor, Hemsö Fastighets AB, Hufvudstaden AB, Humlegården Fastigheter AB, Kungsleden, Riksbyggen, Building Green in Sweden AB, Wallensstam AB, Stockholms stad, Vasakronan AB Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 5 679 600 kr Projektledare: Peter Ekman Energimyndighetens projektnummer: 41842-1

Gemensam målbild hyresvärd - hyresgäst

Grundat på det digra underlaget presenteras nyckeltal och indikatorer som kan användas för att stärka dialogen mellan hyresvärd och hyresgäst kring långsiktigt hållbara och energieffektiva fastigheter. Även affärsnyttan med nyckeltalen och indikatorerna har bedömts.

Sju nyckelområden

Sammanlagt har sju nyckelområden identifierats: kommunikation, byggnaden, energi, vatten, avfall, infrastruktur och välbefinnande. Särskild vikt har ägnats de delar som relaterar till energi. I rapporten, som primärt riktar sig till hyresvärdar och fastighetsägare, redogörs för de områden som hyresgästerna bedömer som särskilt relevanta. Resultaten indikerar att hållbarhetssamarbete byggs på grundval av hyresgästernas nuvarande arbete med hållbarhetsfrågor samt vilken typ av relation de har med sin hyresvärd. En förståelse för hur hyresgästerna vill interagera med hyresvärden samt i vilken grad de är redo att engagera sig bör också ligga till grund för hållbarhetsarbetet. Målsättningen med denna studie är att stödja den svenska fastighetsbranschen i arbetet med att förbättra sina fastigheters beskaffenhet och utnyttjande.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Ungefär var femte hyresgäst visar idag ett stort intresse för att engagera sig i hyresvärdens hållbarhetsarbete. Hälften av enkätbesvararna förhåller sig neutrala till att arbeta med hållbarhetsfrågor tillsammans med hyresvärden.
  • Nyckeltal och indikatorer hjälper till att lyfta hållbarhetsfrågan med målbilder som är gemensamma för hyresvärdar och hyresgäster.
  • Hållbarhetsarbete som stimulerar till nya energibesparande lösningar behöver följa en affärslogik som gör initiativet intressant för både hyresvärd och hyresgäst.
  • En hållbar affärslogik bygger inte enbart på att uppnå en ekonomisk vinst inom översiktlig tid, eftersom många insatser antingen kräver längre tid för att ge effekt och bli lönsamma alternativt ligga till grund för nya hållbara tjänster som efterfrågas av morgondagens medvetna hyresgäster.
  • Fastighetsägares hållbarhetsarbete inleds med fördel tillsammans med hyresgäster som har en egen hållbarhetsstrategi. En god affärsmässig och personlig relation mellan de båda parterna underlättar också.

Text: Ann-Sofie Borglund