– I vårt projekt är målet att ta fram nya nyckeltal och indikatorer för fastigheter. Idag är de flesta nyckeltal kopplade till fastigheten och många är baserade på när fastigheten byggdes. Vi vill ha en bredare ansats och se mer till fastighetens nyttjande och den verksamhet som bedrivs, säger Peter Ekman.

I projektet deltar medlemmarna i Stockholm Stad Forum för Hållbara Fastigheter. Där ingår ett 20-tal fastighetsbolag och intresseorganisationer. Deras ambition är att sätta ökat fokus på hållbarhetsarbetet i det befintliga fastighetsbeståndet i Stockholm och tydligare lyfta fram det hållbarhetsarbete som redan sker, för att sprida kunskap om olika lösningar och möjligheter. En viktig del för att kunna jämföra varandras verksamhet och driva verksamheten framåt är nyckeltal.

Fakta

Projekt: KPI2030 – Utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter Utförare: Mälardalens högskola Samfinansiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus AB, AMF Fastigheter AB, Atrium Ljungberg AB, Skandia Fastigheter AB, Einar Mattsson AB, Fabege AB, Stockholms stads Fastighetskontor, Hemsö Fastighets AB, Hufvudstaden AB, Humlegården Fastigheter AB, Kungsleden, Riksbyggen, Building Green in Sweden AB, Wallensstam AB, Stockholms stad, Vasakronan AB Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 5 679 600 kr Projektledare: Peter Ekman Energimyndighetens projektnummer: 41842-1

Det kan finnas en intressekonflikt mellan hyresvärdar som beaktar fastigheten i ett livscykelperspektiv och hyresgäster vars perspektiv sträcker sig till avtalsperiodens slut. Här ska forskarna undersöka målkonflikter och olika drivkrafter och incitament kring energianvändning. Genom att i samverkan utveckla nya nyckeltal och indikatorer stärks hyresvärdens och hyresgästens engagemang och dialog om åtgärder för långsiktigt hållbara och energieffektiva fastigheter.

För att kunna ta fram vilka nyckeltal och indikatorer som är relevanta för att hållbara fastigheter kommer man i projektet att genomföra workshops. Dessa ska anordnas dels för fastighetsägare och dels för hyresgäster. Grupperna kommer att få diskutera frågor rörande hållbarhet sett ur miljö, ekonomi och sociala dimensioner.

Miljödelen kan exempelvis handla om avfallsfraktioner eller energibesparingar, medan social hållbarhet till exempel rör delningsekonomi och få avsättning för prylar som sällan används eller hur gemensamma ytor ska användas. Centralt är även att insatserna ska ha ekonomisk bärighet.

När workshoparna är genomförda kommer fastighetsägarna att få se hyresgästernas förslag och vice versa. Därefter sker en prioritering och modifiering av förslagen varefter de omvandlas till nyckeltal och indikatorer. Slutligen görs en enkät för att validera de utvecklade nyckeltalen och indikatorerna.

Peter Ekman tycker att det är viktigt att projektet har en bred ansats. Det finns redan idag certifiering och gröna avtal som arbetar för mer miljöriktiga fastigheter, men i detta projekt fokuserar man även på ekonomi och socialt ansvarstagande. Projektet har en ”open source-ansats” vilket innebär att alla nyckeltal och indikatorer blir offentliga och tillgängliga för vidareutveckling och anpassning av andra fastighetsägare, fastighetsförvaltare med flera.

– Genom att få tillgång till nya nyckeltal och indikatorer är vår bedömning att hyresvärdens och hyresgästens dialog om långsiktigt hållbara och energieffektiva fastigheter stärks, avslutar Peter Ekman.

Text: Ann-Sofie Borglund