Under perioden 1965 till 1974 byggdes cirka 600 000 lägenheter i flerbostadshus. Dessa hus var utrustade med enkla ventilationslösningar som frånluftsfläktar och springventiler för tilluft. Systemen fyllde dåtidens krav, men är numera omoderna och energikrävande. Genom att installera FTX-system kan man spara mycket energi, då dessa system använder värmen i frånluften som i hög utsträckning kan återvinnas.

I detta projekt ingår fyra flerbostadshus i stadsdelen Kvinneby i Linköping. Två av husen kommer att konverteras till FTX-system, det ena från ett frånluftssystem och det andra från ett från- och tilluftssystem. Två hus i samma område, som är väldigt lika de som konverterats, kommer att utgöra jämförelseobjekt. Mätningarna, som omfattar energi, fukt, temperaturer och koldioxidhalter genomförs först under värmesäsongen 2015–2016 och kommer sedan att jämföras med mätningar efter konverteringen under värmesäsongen 2016–2017.

Fakta

Projekt: Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet Utförare: Sustainable Innovation AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Riksbyggen Projektstart: september 2014 Projektslut: oktober 2017 Projektbudget: 3 596 500 kr Projektledare: Jan Kristoffersson Energimyndighetens projektnummer: 39394-1

– Vi kommer också att göra en enkät bland de boende kring innemiljö. Vinsten är sannolikt inte bara sparad energianvändningen, utan även bättre innemiljö med behagligare luft och mindre drag, säger Jan Kristoffersson på Sustainable Innovation i Sverige, som leder projektet.

Det som gör att FTX-system inte har fått ett större genomslag bland äldre flerbostadshus med 2–4 våningar är att investeringskostnaderna är relativt höga jämfört med energikostnadsbesparingen samt att det kräver större ingrepp i lägenheter som innebär störningar för de boende.

– Men det finns flera faktorer som pekar på att FTX-lösningar kan få ett genombrott nu. Leverantörer av FTX-aggregaten har tagit fram lösningar som är bättre anpassade vid renoveringar genom prefabricerade kanalsystem för tilluft till lägenheterna. Det innebär att de boende drabbas av störningar i mindre utsträckning och det är också billigare än tidigare lösningar, säger Jan Kristoffersson.

Vad är ett FTX-system?

Ett FTX-system, är ett ventilationssystem med värmeåtervinning. Returluften värmeväxlas i ventilationsaggregatet för att ge huset lägre energiåtgång, eftersom luft kräver mycket energi för att värmas/kylas återanvänder man gärna redan uppvärmd luft.

– I vårt projekt hoppas vi lära oss mer om hur vi kan få ner kostnaderna, men också hur den nya ventilationen påverkar inomhusmiljön för de boende.

Text: Ann-Sofie Borglund