Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Jan Kristoffersson vid Sustainable Innovation har att säga om projektet!

Över 20 procents energibesparing

Under åren 1965-1975 byggdes närmare cirka 600 000 lägenheter i flerbostadshus i Sverige. Dessa fastigheter var utrustade med enkla ventilationslösningar som frånluftsfläktar och springventiler för tilluft. Systemen fyllde dåtidens krav, men är numera omoderna och energikrävande. Genom att installera FTX-system kan man spara mycket energi, då dessa system använder värmen i frånluften som i hög utsträckning kan återvinnas. I detta projekt har man undersökt dessa möjligheter i Kvinneby i Linköping, som är ett typiskt bostadsområde från 1960-talet.

Fakta

Projekt: Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet Utförare: Sustainable Innovation AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Riksbyggen Projektstart: september 2014 Projektslut: oktober 2017 Projektbudget: 3 596 500 kr Projektledare: Jan Kristoffersson Energimyndighetens projektnummer: 39394-1

Förbättrat inomhusklimat

Två stycken tvåvåningshus i området har konverterats till FTX-system, det ena från ett rent frånluftssystem (F) och det andra från ett från- och tilluftssystem (FT). I byggnaden där det från början var ett FT-system har energianvändningen efter installationen av FTX minskat med 41 kWh/m2Atemp, vilket innebär att uppvärmningsenergin minskat med 22 procent. I byggnaden där det från början
var ett F-system har energianvändningen efter installationen av FTX minskat med 32 kWh/m2Atemp, vilket innebär att uppvärmningsenergin minskat med 24 procent. Förutom stora energibesparingar har installationen av FTX också lett till ett bättre inomhusklimat för de boende. Det visar resultatet från enkäter som de boende har svarat på.

Stora investeringar per kvadratmeter

Trots de stora fördelarna som projektet visar på, är det idag ovanligt att flerbostadshusen från miljonprogrammet har konverterat till FTX. Särskilt i hus på 2–4 våningar. Det beror framförallt på att investeringskostnaderna är relativt höga jämfört med energikostnadsbesparingen samt att det krävs större ingrepp i lägenheterna vilket innebär störningar för de boende. I detta projekt visar de ekonomiska kalkylerna att den uppnådda energibesparingen inte ensamt kan motivera de gjorda investeringarna. Det är inte överraskande eftersom investeringarna blir relativt stora per kvadratmeter i hus som bara har två våningar och man har dessutom behövt bygga nya fläktrum på taket.

Förstudie ger samordningsfördelar

Samtidigt indikerar beräkningarna att investeringen i fallet med F till FTX kan komma i paritet med lönsamhet om man dels tar med en hyreshöjning med 250 kr per lägenhet och månad (på grund av standardhöjning genom tilluftssystem), dels räknar med de kostnadsbesparingar som uppstår om man samtidigt skulle genomförda åtgärden på flera hus i området.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Viktiga resultat
 • Det går att spara mer än 20 procent av uppvärmningsenergin om man konverterar gamla ventilationssystem till
  FTX-system i flerbostadshus från miljonprogrammet.
 • De uppnådda energibesparingarna kan inte ensamt motivera de gjorda investeringarna sett till ekonomin.
 • Utbytet till FTX-medför ett bättre inomhusklimat för de boende.
 • Vid projekt av detta slag finns det stora fördelar med att först genomföra en noggrann förstudie. Det kan minska
  entreprenadkostnaden och även ge samordningsfördelar.
 • Konvertering till FTX-system innebär störningar för de boende. Se därför till att ha bra rutiner för information till de
  boende, före, under och efter entreprenaden.

Text: Ann-Sofie Borglund