Anpassad ventilation spar energi

Intervju med forskarna

Läs vad forskarna Caroline Markusson och Olof Larsson på SP har att säga om projektet!

Ventilationen står för en stor del av den totala värmeförlusten i ett hus. Genom att låta faktiskt behov styra ventilationen i varje bostad är det möjligt att minska energianvändningen – och det utan att innemiljön försämras så att de boendes hälsa eller komfort äventyras. Konstanta flöden dominerar idag när det kommer till ventilation i landets många bostäder. Forskarna bakom detta projekt vill bidra till ett bättre kunskapsläge kring behovsstyrd ventilation och det med förhoppningen att göra behovsstyrning vanligare.

Ventilation efter faktiskt behov

De skiftande aktiviteter som pågår i ett hushåll bidrar till att göra ventilationsfrågan förhållandevis komplex. En semestertom bostad behöver naturligtvis inte ventileras på samma sätt som när alla boende är hemma. Aktiviteter som matlagning och duschning kräver mer än exempelvis TV-tittande, arbete vid datorn och sömn. Rent praktiskt krävs sensorer som känner av koldioxid, relativ fuktighet och temperatur för att ta reda på hur många personer som är hemma samtidigt samt vilka aktiviteter som pågår.

Fakta

Projekt: Behovsstyrd ventilation i bostäder Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Rehact, System Air, SP, NCC Construction Sverige, Eksta Bostads, Derome, Svensk Ventilation Projektstart: september 2014 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 6 425 000 kr Projektledare: Caroline Markusson Energimyndighetens projektnummer: 38861-1

Komplex eller enkel lösning

Två olika ventilationssystem har studerats och jämförts genom fältmätningar. Klart är att behovsstyrning leder till en flödesreduktion i ventilationssystemet. I den mer komplexa lösningen, som installerades i RISE:s forskningsvilla i Borås, fanns möjlighet att individuellt reglera varje rums flöde. Här uppmättes en nästan dubbelt så stor energibesparing som i det enklare FTX-system (från-tilluft med roterande värmeåtervinning) som monterades i ett halländskt hyresradhus.

Användbar metod

Projektet har resulterat i en användbar metod för behovsstyrning. Modellering och beräkningar har utförts och en metodik har utvecklats för att använda SEC-värden (säsongs-energi-användning) och LCC-beräkningar. Forskarna har inte enbart fokuserat på de styrparametrar som är avgörande för en bra innemiljö. Även hur fuktskador på själva byggnaden ska undvikas har undersökts.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Den totala värmeförlusten i ett hus är till stor del ventilationsberoende. Behovsstyrd ventilation i bostäderna kan reducera värmebehovet med 15 till 25 procent.
  • Systemen för behovsstyrning kan byggas upp på olika sätt där mer komplexa lösningar med individuell reglering av varje rum kan ge större energibesparing, men till en högre investeringskostnad och ökat behov av underhåll jämfört med enklare system där ventilationen regleras för hela bygganden.
  • Ett FTX-system är mycket lönsamt jämfört med ett frånluftssystem om huset värms med direktel medan lönsamheten är klart svagare för fjärrvärmeanslutna hus. Används bergvärmepump är det svårt att nå lönsamhet och då måste investeringsbeslut bygga på exempelvis luftkvalitet.
  • Boverkets byggregler slår fast att ventilationen ska vara 0,35 l/s/m2 när någon är närvarande i bostaden, vilket begränsar möjligheten till behovsstyrning då hänsyn inte tas till hur många som är hemma eller hur stor bostaden är.
  • För att uppnå en tillräckligt god innemiljö måste rätt styrparametrar väljas. Det räcker inte enbart med att välja koldioxid, temperatur eller skillnad mellan absolut fuktinnehåll inne och ute, utan en kombination av alla tre är att föredra.

Text: Ann-Sofie Borglund