Den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus, exklusive upptagen värmeenergi från värmepumpar, uppgår till cirka 26 TWh. Av detta används omkring 8 TWh till varmvatten.

Det finns därmed en stor potential för energibesparingar genom en effektiv värmeåtervinning ur flerbostadshusens spillvärme. Idag tar man oftast inte vara på värmen från spillvattnet, vilket framförallt beror på de låga energipriserna.

Fakta

Projekt: Effektiv värmeåtervinning från spillvärme i flerbostadshus
Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan
Samfinasiärer: Energimyndigheten, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, Bravida Sverige AB, Huge Fastigheter AB, Stockholms Stadshus AB, Valvet Förvaltning AB, Kungliga Tekniska Högskolan

Projektstart: september 2016
Projektslut: december 2018
Projektbudget: 2 570 000 kr

Projektledare: Adnan Ploskic

Energimyndighetens projektnummer: 42650-1

– Men i takt med att fastigheter blir allt mer energisnåla blir det relativa energibehovet för beredning av varmvatten allt större. Det är därför viktigt att återanvända även denna värmeenergi, menar Adnan Ploskic, verksamhetsutvecklare på Bravida och forskare vid KTH och den som leder projektet "Effektiv värmeåtervinning från spillvärme i flerbostadhus".

I projektet ska även systemen för effektiv värmeåtervinning ur utgående ventilationsluft analyseras. Tidigare studier från SABO och forskningsprogrammet Fjärrsyn visade att värmeanvändningen var lägre i fastigheter med FTX-system, men även att FTX-systemens värmeåtervinning inte fungerade speciellt bra och att den verkliga återvinningsgraden var förvånande låg.

– Målet med vårt projekt är därför att förbättra värmeåtervinningsgraden hos de befintliga FTX-systemen och att utveckla ett effektivt värmeåtervinningssystem för frånluftsventilerade flerbostadshus där FTX inte kan användas, säger Adnan Ploskic.

Om FTX-system

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning förkortas FTX-system. I FTX-system använder man värmen i frånluften för att värma den inkommande tilluften, vilket är energisparande.

Det ska ske genom komplettering av befintliga FTX-systemen med passande värmepumpar. Forskningsarbete kommer i huvudsak att baseras på simuleringar. Stimuleringar kommer även att göras för ett flerbostadshus utrustat med ett så kallat ”run-around coil”-system och en spillvattenvärmepump, vilka kan installeras i flerbostadshus som saknar FTX-system.

Syftet med simuleringarna är även att ge svar på hur robusta och kostnadseffektiva de förslagna systemen är.

Om Run-around coil-system

I detta system värmer utgående ventilationsluften värmevatten i en luft/vattenvärmeväxlare. Uppvärmt värmevattnet återförs sedan tillbaka till byggnadens värmesystem.

– I detta projekt hinner vi inte testa några lösningar i praktiken, men referensgruppen har utökats med ytterligare två komponenttillverkare som har utvecklat komponenter som ska analyseras i projektet. Komponenterna har än inte fått något stort genomslag i Sverige, men används i bland annat Schweiz, Canada och Storbritannien. Nu ska vi se hur de kan anpassas till den svenska marknaden, säger Adnan Ploskic.

Text: Ann-Sofie Borglund


Resultat från projektet

Relaterat material

Examensarbetet "Spillvattenenergi - En outnyttjad energikälla" av högskoleingenjörsstudenterna Haci Candemir och Philip Model på KTH/Byggvetenskap användes som förstudie till projektet. Examensarbetet gjordes under våren 2015 och handleddes av Adnan Ploskić.

Examensarbete: Spillvattenenergi - En outnyttjad energikälla

Högskoleingenjörsstudenterna Aza Kader och Peter Yousif genomförde sitt examensarbete "Förvärmning av tilluften med återvunnen värme" på KTH/Byggvetenskap inom ramen för projektet. I examensarbetet undersöktes möjligheten att förvärma inkommande ventilationsluft med hjälp av en spillvattenvärmepump. Arbetet genomfördes under våren 2017 och handleddes av Adnan Ploskić och Qian Wang.

Examensarbete: Förvärmning av tilluften med återvunnen värme

Utbytesstudenten Simon Härer från Reutlingen Högskolan i Tyskland genomförde sitt examensarbete "Life Cycle Cost Analysis of novel Heat Recovery Systems using Renewable Heat Sources - A Case Study of a Multi-Family Building in Sweden" på KTH/Byggvetenskap mellan 2018-09 och 2018-12. Hans arbete fokuserade i huvudsak på bedömningen av kostnadseffektiviteten av det undersökta värmeåtervinningssystemet. Arbetet handleddes av Behrouz Nourozi och Stephan Pitsch.

Examensarbete: Life Cycle Cost Analysis of novel Heat Recovery Systems using Renewable Heat Sources - A Case Study of a Multi-Family Building in Sweden