Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Tobias Eriksson vid RISE har att säga om projektet!

Behov av kunskap inför val av ventilation

Effektiv ventilation, med filtrerad luft, är vid sjukhus och inom många industrisektorer avgörande för att
begränsa smittspridning, minska personalens exponering för föroreningar eller skydda tillverkningsprocesser. Den ventilation som används är extremt energikrävande, men samtidigt är effektivitet till stora delar oklar och svagt underbyggd av vetenskapliga studier. Det finns därför ett stort behov av forskning för att visa på vilket sätt luftburen smitta reduceras mest effektivt, inte minst i kirurgiska operationsmiljöer på sjukhus. Vid många sjukhus i Sverige pågår nu ombyggnad eller nybyggnad av operationssalar. Kunskap om hur ventilation ska designas för att effektivt minska smittöverföring är därför brådskande. Låg energi innebär kostnadsbesparingar och är därför en viktig parameter i kalkylen när sjukhus väljer system.

Fakta Projekt: Energieffektiv ventilation för ultraren luft Utförare: Lunds universitet Samfinasiärer: Energimyndigheten, Avidicare AB Projektstart: juli 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 1 960 000 kr Projektledare Energimyndighetens projektnummer: 38862-2

Jämförelser mellan olika system

För att transportera bort bakterier ur luften har många operationssalar ventilation med riktat ”laminärt” flöde (laminärflödestak). Till skillnad från laminärflödestak använder TAF inte HEPA-filter som både filter och luftfördelare, utan skiljer på dessa funktioner. Filter placeras i anslutning till operationsrummet och inne i operationsrummet finns endast luftfördelare (luftduschar) med en mycket hög verkningsgrad. Därmed är energiåtgången lägre än för laminärflödestak. I denna studie har man genomfört mätningar av luftburna bakterier i tre olika operationsrum, som endast skilde sig åt genom att olika typer av ventilation var installerad. Totalt togs 934 luftprover, under pågående kirurgi, för att ta reda på bakteriekoncentrationen i luften med TAF-ventilationen Opragon. Som jämförelse gjordes även 500 mätningar vid operationssalar med omblandande ventilation och laminärflödestak. De experimentella resultaten har jämförts med modelleringar.

TAF-tekniken ger hög renhet och bra arbetsmiljö

Det finns därför ett stort underlag som visar att tekniken fungerar bra och är mer energieffektiv. Dessutom är Opragon-ventilationen effektivare när det gäller att minska bakteriemängden i hela operationsrummet, till skillnad från laminärflödestak som främst minskar bakterierna närmast patienten. Det är därmed mindre kritiskt att hålla all utrustning inom en liten avgränsad steril zon. Ytterligare en fördel med TAF-tekniken är att den gav personalen en mer behaglig arbetsmiljö utan störande buller eller drag.
Forskarna bakom studien menar att TAF-tekniken kan användas i många av de miljöer som kräver ultraren luft, vilket förutom operationssalar även omfattar laboratorier, lokaler för läkemedelstillverkning, livsmedelsindustri och teknisk tillverkningsindustri där produkterna måste skyddas från föroreningar.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten.

Viktiga resultat
  • TAF-ventilation (temperature controlled airflow) har testats i operationssalar. Resultatet visar att denna ventilationslösning ger en låg bakteriehalt i förhållande till använd luftmängd och därför använder luften mer energibesparande
    än traditionell omblandande ventilation.
  • Modellberäkningar som har utförts visar på samma resultat.
  • TAF-ventilationen har även andra fördelar jämfört med laminärflödestak, bland annat ledde det till en bättre arbetsmiljö för personalen där de slapp störande buller eller drag.
  • TAF-tekniken kan användas i många av de miljöer som kräver ultraren luft, exempelvis operationssalar, lokaler för
    läkemedelstillverkning och livsmedelsindustri.

Text: Ann-Sofie Borglund