Ventilationssystem utgår normalt från ett centralt luftbehandlingsaggregat med till- och frånluftsfläktar, men i detta projekt kommer det finnas mindre fläktar i varje kontorsrum. Fläktarna är installerade på Systemairs kontor utanför Oslo och ventilationen är behovsanpassad utifrån koldioxidhalter och temperaturer.

– Teoretiskt ser vi att det finns stora möjligheter till energibesparing genom att använda decentraliserade fläktar. Studier visar på en besparingspotential på 16–40 procent beroende på systemuppbyggnad. Vår förhoppning är att det även finns stor energibesparing i praktiken, säger Caroline Markusson, forskare på RISE som leder projektet "Energieffektiv ventilation genom decentraliserade fläktar".

Fakta

Projekt: Energieffektiv ventilation genom decentraliserade fläktar Utförare. RISE Samfinasiärer: Energimyndigheten, Svensk Ventilation AB, EQUA Solutions AB, Systemair Sverige AB Projektstart: juli 2016 Projektslut: mars 2018 Projektbudget: 866 000 kr Projektledare: Caroline Markusson Energimyndighetens projektnummer: 42638-1

– Vi kommer i projektet att få fram verklig uppmätt energibesparingspotential från ett decentraliserat fläktssystem. Vi kommer också att utvärdera funktion, möjligheter och begränsningar med ett decentraliserat fläktsystem. Mätning kommer även att ske på frånluften. Detta för att utvärdera energibesparingen, men också funktionen. Vi ska också fråga vad brukarna anser om inneklimat och ljud, säger Caroline Markusson vidare.

Att man inte redan använder decentraliserade ventilationssystem beror bland annat på att tidigare var verkningsgraden för små fläktar väldigt låga, men med dagens motorer har verkningsgraden ökat väsentligt. Andra hinder har varit systemkomplexitet, underhåll, kabeldragning och möjligheten till styrning, men idag är dessa hinder överbryggade och nivån är likadan som för ett behovsstyrt ventilationssystem med motordrivna don. Detta sammantaget gör att det finns goda förutsättningar för decentraliserade ventilationssystem. Men mycket behöver utvärderas först.

Text: Ann-Sofie Borglund