Fokus på kontorsbyggnader

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Ivo Martinac, professor i installationsteknik vid KTH, har att säga om projektet!

Energianvändning får ofta fokus på antalet kilowattimmar som används snarare än att vilken nytta energin ger. Det gäller alla slags byggnader, men i detta projekt har forskarna valt att studera kontorsbyggnader, som har stora lokaler med höga kostnader för energianvändningen och där produktiviteten är viktig.

Kunskapsöversikt

Målsättningen med syntesen har varit att få en kunskapsöversikt av bästa tillgängliga teknik rörande inneklimat och energiprestanda i svenska kontorsbyggnader. För att få en bra helhetsbild har forskarna genomfört litteraturstudier, djupintervjuer samt workshops. De har undersökt kunskapsläget, utmaningar, möjligheter och forskningsbehov inom följande fyra områden:

Fakta

Projekt: Kunskapsläget för inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan Samfinasiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus AB, Humlegården Fastigheter AB, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, Installatörsföretagen Service, Övriga företag Projektstart: september 2016 Projektslut: november 2017 Projektbudget: 2 242 562 kr Projektledare: Ivo Martinac Energimyndighetens projektnummer: 42639-1

  • Driften av byggnaden
  • Hållbar renovering
  • Beteende och brukarfrågor
  • Effektiv belysning

Stort intresse

Studien visar att det finns ett stort intresse hos branschaktörerna för frågor rörande effektiv och hållbar byggnadsdrift. Branschen är också enig om att det finns ett betydande kunskapsbehov för dessa frågor.

Behov av kunskapslyft

Forskarna pekar på att det råder en stor brist på förståelsen för hur olika delar påverkar byggnadens systemprestanda sett ur ett livscykelperspektiv. Ofta ses varje område var för sig när de i egentligen påverkar varandra på ett märkbart sätt. Det gäller bland annat brukarnas beteende, teknisk och miljömässig påverkan på byggnaden. Studien visar att det finns ett stort behov av ett välstrukturerat och sektorsövergripande kunskapslyft; inte minst mot bakgrund av ökande kvalitets- och prestandakrav i
byggsektorn.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporterna:

Viktiga resultat
  • Att det nu finns en kunskapssyntes för kontorsbyggnader gällande effektiv byggnadsdrift, brukarfrågor, effektiv belysning och hållbar renovering.
  • Kunskapsbehovet kring driftrelaterade frågor är stort.
  • Särskilt bristfällig är förståelsen av kopplingarna mellan brukarrelaterade, tekniska, energi- och miljörelaterade, ekonomiska och andra parametrars påverkan på byggnaders systemprestanda sett ur ett livscykelperspektiv.
  • För att underlätta drift som är anpassad till brukarna behövs långsiktiga mätningar och kvalitetssäkrad information om sambanden mellan bland annat brukarbehov, inneklimat och drift.
  • Allt bättre mätteknik, en ökande uppkopplingsgrad och interaktivitet mellan olika system, i kombination med vår ökande förmåga att effektivt hantera stora och komplexa dataserier öppnar nya möjligheter för en bättre brukaranpassad, hållbar byggnadsdrift.

Text: Ann-Sofie Borglund