– Det saknas ofta en koppling och en systemförståelse mellan effektiv drift av byggnaden och den övergripande prestandan. Det gäller alla slags byggnader, men i detta projekt har vi valt att studera just kontorsbyggnader därför att det är stora lokaler med höga kostnader och där produktiviteten är viktig, säger Ivo Martinac, professor i installationsteknik vid KTH och den som leder projektet.

– Vilken nytta har fastighetsägaren och brukarna fått av energin i fastigheten? Kan de få bättre nytta med effektivare drift? Det ska vi undersöka.

Fakta

Projekt: Kunskapsläget för inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan Samfinasiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus AB, Humlegården Fastigheter AB, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond SBUF, Installatörsföretagen Service, Övriga företag Projektstart: september 2016 Projektslut: november 2017 Projektbudget: 2 242 562 kr Projektledare: Ivo Martinac Energimyndighetens projektnummer: 42639-1

För att få en bra helhetsbild kommer forskarna att använda kvalitetssäkrad data som noggrant återspeglar kontorsbyggnadens funktion och prestanda under olika driftförhållanden samt under olika tidsintervaller. Parallellt med detta kommer de att genomföra workshops med större aktörer (fastighetsbolag, projektutvecklingsbolag med flera) liksom djupintervjuer för att få en noggrann bild om aktuella utmaningar och möjligheter i frågan om effektiv byggnadsdrift

– Vi vill bland annat ta reda på vad man mäter och inte mäter, hur insamlad data används samt vilken information som behövs för att kunna åstadkomma en effektiv drift. Andra intressanta frågeställningar gäller fastighetsägarnas behov och vad de behöver för att få en bättre helhet, exempelvis gällande minskad miljöpåverkan, säger Ivo Martinac.

Samarbete mellan tre universitet

I projektet deltar forskare från KTH, Lunds tekniska högskola och Chalmers. Dessa tre universitet arbetar för att bilda ett centrum för inneklimat och energiprestanda i byggnader. Genom att ha ett centrum för dessa frågor skulle förutsättningarna öka att långsiktigt bedriva forskning kring sambanden mellan byggnadsdrift och byggnaders inneklimat och energiprestanda. Forskningsprojektet utgör ett viktigt steg i att etablera detta centrum.

Eftersom energianvändningen i kontorsbyggnader är omfattande har projektet valt att avgränsa sig till följande fyra områden:

  • Renovering – vad man ska tänka på vid en renovering gällande energianvändning och dess nytta, till exempel inneklimat.
  • Beteende och brukarfrågor – hur man behöver drifta fastigheten för att få nöjdare kunder.
  • Dagsljus – vikten av bra belysning och att få in dagsljus.
  • Driften – kunskap kring nuvarande mätning och vilka möjligheter som finns kring detta.

– Vårt mål med projektet är att skapa en syntes över hur det ser ut i dag i svenska kontorsbyggnader gällande inneklimat och energiprestanda. Där ingår också vilka som är de viktigaste utmaningarna framöver i såväl befintliga fastigheter som i nya fastigheter där man i en nära framtid ska uppnå nära-noll-energiprestanda. Det är viktigt att nära-noll energiprestanda kan uppnås med en hög grad av brukarnöjdhet och kundnytta, avslutar Ivo Martinac.

Intervjun är skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början.

Till projektets resultat