Hur upplevs ventilationsljuden?

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Henrik Hellgren, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har att säga om projektet!

När bostäder energieffektiviseras eller byggs är det idag viktigt att de är energieffektiva. En central åtgärd för att samtidigt få bra innemiljö är att använda behovsstyrd ventilation. Nackdelarna med system för behovsstyrd ventilation, värmeåtervinning och luftrening är att de låter och att ljud från ventilation riskerar att upplevas som störande. I detta projekt har Henrik Hellgren, forskare vid RISE, undersökt vilka skillnader i ljudkaraktären vi kan förvänta oss från ventilationen i ett typiskt bostadshus.

Projektet har fokuserat på ljud från tilluften, med utgångspunkten att den boende befinner sig i ett vardagsrum för dagligt umgänge. Ljuden spelades in i ett rum på sektionen för ljud och vibrationer vid RISE, och påminner om ett vardagsrum vad gäller ljudbilden. I studien har 14 personen deltagit och de har gjort parvisa jämförelser. Personerna fick lyssna och därefter skatta hur de uppfattade ljudet och sin upplevelse av ljudet. Det handlade dels om emotionella aspekterna och ifall de upplevde ljuden som: avslappnande/stressande, positivt/negativt och om det gav möjlighet till återhämtning. Det handlade även om de akustiska aspekterna gällande fluktuation i ljudet, ljudets råhet samt tonalitet.

Indikationer för bättre ljud och luft

Fakta

Projekt: Ljud och luft i innemiljön – avvägningar för boendes välbefinnande Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Svensk Ventilation AB, Fläkt Woods AB, Systemair Sverige AB, RISE, REC Indovent AB Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 2 059 259 kr Projektledare: Henrik Hellgren Energimyndighetens projektnummer: 41861-1

Resultatet visar att det som till största del påverkar ljudkaraktären i ett ventilationssystem är balansen mellan ljud orsakat av ventilationsaggregat och ljud alstrat av kanalkomponenter, vilket påverkar balansen mellan låg och högfrekvent ljud. Under försöken justerades ljudens ena nivå till 30 dB vid uppspelning, för att identifiera andra viktiga ljudparametrar som påverkar upplevelsen. De ljud i detta försök som upplevdes som mest störande är de ljud som genererats med en 90° böj innan donet i rummet, samt ett fall som representerar ett forcerat luftflöde in till rummet.

Det som upplevdes som mest stressande var hörbara toner i ljudet, vilket är något man redan idag tar hänsyn till i ljudkrav vid ventilation. Projektet är genomfört på ett begränsat antal personer och det krävs ett större urval av personer för att dra generella slutsatser om vidare åtgärder för att förändra kravställning. Men resultatet ger en indikation på viktiga ljudparametrar som påverkar upplevelsen av ventilationsljud och hur man kan skapa ett mer behagligt inneklimat sett till ljud och luft.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Det som till största del påverkar ljudkaraktären i ett ventilationssystem är balansen mellan ljud orsakat av ventilationsaggregat och ljud alstrat av kanalkomponenter, vilket påverkar balansen mellan låg- och högfrekvent ljud.
  • De ljud som upplevdes som mest störande är de ljud som genererats med en 90° böj innan donet i rummet, samt ett fall som representerar ett forcerat luftflöde in till rummet.
  • Upplevelsen av hörbara toner i ljudet är det som har störst påverkan av hur stressande ljudet upplevs.
  • Personerna i studien föredrog de ljud med en mer lågfrekvent karaktär, något som normalt annars ses som mer störande än högfrekventa ljud.

Text: Per Eriksson