När nya bostäder byggs och befintligt bestånd renoveras läggs allt större omsorg vid energioptimering. Till nackdelarna med system för behovsstyrd ventilation, värmeåtervinning och luftrening hör att de låter.

I täta lågenergi- och plusenergihus är det lättare att störas av ventilationsrelaterat buller än i inte fullt lika välisolerade bostäder. Samma sak under natten och på andra tider när den allmänna bakgrundsljudnivån är lägre.

– För att minska problemen krävs en ökad förståelse för samverkan mellan ljud och luftkvalitet i innemiljön, menar Henrik Hellgren, forskare på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Han beskriver hur lågfrekvent buller samt ljudtoppar och variationer i ljudet kan uppfattas. Även om lagstiftarna prioriterat arbetsmiljöer före bostäder saknas det inte krav och regler för störande ljud i exempelvis sovrum.

SP, Innventia och Swedish ICT har sedan texten skrevs gått samman i RISE, Research Institutes of Sweden.

– Fast dagens beräkningsmodeller och mätmetoder hanterar inte tonala komponenter och olika tidsvariationer i ljudet på ett optimalt sätt, säger han och poängterar att upplevt och uppmätt buller inte är samma sak.

Med medel från E2B2 ska Henrik Hellgren nu ta reda på hur ventilationsinstallationer bör låta för att ljudmiljön i bostäder ska bli så behaglig som möjligt för de boende.

Inom SP finns bred kunskap inom akustik och mätteknik samt beteendevetenskapliga metoder för att knyta ljudet till människans reaktion. Även tillverkare som Fläkt Woods, Systemair och REC Indovent deltar i detta projekt – liksom branschföreningen Svensk Ventilation.

– Ökad insikt bidrar till att utveckla system som minimerar de störande ljuden. Faktiskt går det att ”designa” ljud för att det ska bli mer behagligt.

Fakta

Projekt: Ljud och luft i innemiljön – avvägningar för boendes välbefinnande Utförare: RISE Samfinansiärer: Energimyndigheten, Svensk Ventilation AB, Fläkt Woods AB, Systemair Sverige AB, RISE, REC Indovent AB Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 2 059 259 kr Projektledare: Henrik Hellgren Energimyndighetens projektnummer: 41861-1

Arbetet med att ta fram denna nya kunskap är redan inlett. En typinstallation har skapats och från det görs inspelningar av olika driftscenarier som en lyssningspanel ska kunna jämföra.

– Så kallad auralisering hjälper oss att fånga människans subjektiva upplevelse av olika ljud.

Målsättningen är att förbättra dagens krav på ventilationsbuller till att innefatta fler parametrar som har betydelse för den totala ljudupplevelsen. Allt för att de boende ska störas så lite som möjligt i sin hemmiljö.

Henrik Hellgrens förhoppning är också att projektresultaten kommer att kunna påverka utformningen av framtida standarder samt mät- och beräkningsmetoder för ventilationsbuller.

– Dessa erfarenheter kan dessutom användas för utbildning av installatörer. Ljudstörningar beror inte sällan på bristande injustering, vilket i sin tur mycket är en kunskapsfråga.

Intervjun är skriven av Per Eriksson vid projektets början.

Till projektets resultat