Regelbunden rengöring viktig för prestanda

Mekaniska ventilationssystem behöver ses över och rengöras för att fungera som avsett. Damm och smuts försämrar funktionen påtagligt och kan i värsta fall helt förstöra utrustningen – med negativa följder både ekonomiskt och miljömässigt. För filterbyten finns klara riktlinjer.

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Dennis Johansson vid Lunds Tekniska Högskola har att säga om projektet!

När det kommer till hur ofta systemen ska rengöras är rekommendationerna betydligt mer svävande. Detta trots att de komponenter som ska svara för exempelvis värmeåtervinningen måste fungera bra för att värmen inte ska följa med frånluften ut ur byggnaden.

Rengöring ger bättre inomhusmiljö

För att få svar på frågan om hur ofta rengöring av värmeväxlare bör ske har forskarna mätt tryckfall, temperaturer och flöden före och efter rengöring med metoden torrisblästring. I laboratorieexperiment har dessutom effekten av nedsmutsning av ett värme- och kylbatteri analyserats. Det visar sig att tryckfallet ökar exponentiellt med smutsmängden samtidigt som värmeöverföringen minskar. I ett nedsmutsat ventilationssystem får fläkten arbeta hårdare, vilket leder till ökad energi- och effektanvändning samt även till mekanisk förslitning och mer buller. Komfort- och hälsoargument saknas inte heller. Smuts på värmeväxlare kan avge skadliga bioaerosoler med diverse hälsoproblem som följd.

Rengöring ökar livslängden

Fakta

Projekt: Metod för optimal rengöring av värmeväxlare Utförare: Lunds universitet Samfinansiärer: Energimyndigheten, OCO Nordic AB. Projektstart: mars 2016 Projektslut: december 2017 Projektbudget: 2 516 848 kr Projektledare: Dennis Johansson Energimyndighetens projektnummer: 41832-1

Projektet, som genomförts vid Lunds Tekniska Högskola, visar att rensning från smuts återställer ursprungsfunktionaliteten. Regelbunden rengöring upprätthåller de olika delkomponenternas funktioner och systemets hela energieffektivitet. För ett typiskt fall är slutsatsen att rengöring av batterier och växlare i system som är installerade i kommersiella lokaler bör ske ungefär vart annat år. För bostäder kan den tiden mer än fördubblas.

Exakt intervall, som mycket beror på den enskilda situationen, kan med presenterad modell uppskattas av fastighetsförvaltaren. Rekommenderade intervaller styrs av den ekonomiska förlust som görs över tid på grund av försämrad värmeåtervinning och ökat tryckfall i nedsmutsade värmeväxlare i förhållande till vad rengöringen kostar att utföra.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • För att mekaniska ventilationssystem ska fungera problemfritt och dessutom så energieffektivt som möjligt krävs regelbunden rengöring från den smuts som sänker prestanda.
  • Rengöring av en nedsmutsad ventilationsanläggning ökar temperaturverkningsgraden hos värmeväxlaren med cirka 10 procent samtidigt som tryckfallet minskar med i genomsnitt 11 procent.
  • Ökad rengöringsfrekvens kan även bidra till förbättrad innemiljö, bättre hälsa, sänkt buller, energibesparing och sänkta utsläpp.
  • För kommersiella lokaler bedöms, med rimliga antaganden, att ungefär vartannat år är ett optimalt intervall mellan rengöringstillfällena medan det i bostadshus räcker med vart fjärde till sjätte år (på nordligare breddgrader bör intervallerna i båda fallen kortas).
  • Anläggningsägare behöver bli bättre på att dokumentera sina system, med uppgifter om när de installerats och rengjorts, samt att göra aggregaten mer tillgängliga för servicepersonal.

Text: Ann-Sofie Borglund