Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Kristina Fyhr vid RISE har att säga om projektet

Hur OVK fungerar idag

Lagen om OVK infördes 1991 efter ökade innemiljöproblem. De flesta byggnader ska genomgå en OVK och besiktningar ska genomföras innan lokalen tas i bruk och därefter med återkommande intervaller. I detta projekt har forskare vid RISE undersökt hur OVK:n fungerar idag, såväl i teorin som i praktiken. För att får en bred bild av hur OVK:n fungerar har 13 personer intervjuats. De är på olika sätt berörda av OVK och arbetar som fastighetssägare, OVK-kontrollanter, handläggare på kommunen eller är lagstiftare.

Godkänd OVK ingen garanti för god innemiljö

Resultatet av intervjuerna visar att en godkänd OVK inte är någon garanti för att innemiljön är tillfredsställande. Det beror på att man inte alltid tar hänsyn till den nuvarande användningen och verksamheten i lokalen samt att lagstiftningen för ventilation inte är anpassad till ny teknik, såsom behovsstyrd ventilation. Vidare skiljer sig olika myndigheters lagstiftning åt när det gäller bland annat reducerad/avstängd ventilation. Studien visar också att uppföljningen av OVK:n från kommunen ofta är otillräcklig.

Fakta

Projekt: Moderniserad ventilationskontroll Utförare: RISE Samfinasiärer: Energimyndigheten, Akademiska Hus AB, Svensk Ventilation AB, Borås stad, FABS AB, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Projektstart: juli 2016 Projektslut: december 2017 Projektsbudget: 1 150 000 kr Projektledare: Kristina Fyhr Energimyndighetens projektnummer: 42644-1

Morgondagens OVK

Vid den återkommande funktionskontrollen av ventilationssystem ställs idag krav på att undersöka energisparåtgärder i ventilationssystemet som inte medför sämre inomhusklimat. Detta utförs i begränsad utsträckning i praktiken och är en brist i OVK-protokollet. De energibesparande åtgärder som ingår i OVK:n hanteras dessutom väldigt olika och nivån varierar kraftigt. Här finns därför en stor potential för förbättring som kan leda till energibesparingar.

Stort stöd för systemet trots brister

Resultatet från projektet visar tydligt att det finns brister i nuvarande OVK, men trots bristerna är de allra flesta överens om att OVK:n är ett bra system och värt att bygga vidare på.
En utvecklad OVK skulle både kunna förbättra innemiljön och minska energianvändningen. Men då måste de brister som finns, åtgärdas. Forskarna bakom studien vill se en förändring av OVK där alla instanser i OVK-kedjan är involverade. Detta för att få fram ett system som fungerar i alla led.

Viktiga resultat
  • Det finns tydliga brister i OVK.
  • En godkänd OVK är inte någon garanti för att innemiljön är tillfredsställande.
  • Energisparåtgärderna, som är en obligatorisk del inom OVK:n, utförs inte i den omfattning och nivå som lagen föreskriver.
  • Många, främst OVK-kontrollanter skulle vilja att energisparåtgärderna lyftes ur OVK:n och istället inkluderas i energideklarationerna.
  • Trots bristerna är de allra flesta överens om att OVK:n är ett bra system och värt att bygga vidare på. En utvecklad OVK skulle både kunna förbättra innemiljön och minska energianvändningen.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten

Text Ann-Sofie Borglund