– Målet är att lösningen ska kunna användas i fabrikstillverkade lägenheter som kan byggas snabbt och till ett pris som många har råd med. Och då med riktigt bra inomhusklimat, säger Johnny Gentzel, tekniskt ansvarig för projektet.

Delar av tekniken har tidigare testats i två skolor i Uppsala kommun. Då installerade Johnny Gentzel och filterleverantören Camfil ett ventilationssystem med filter som normalt sett enbart används i renrum. Detta kombinerades med ett koldioxidreglerat friskluftsintag. Lösningen fungerade mycket bra, men var dyr och utrymmeskrävande. För att kunna använda den i bostäder används därför här ett byggnadselement gjort av cellplast som kan integrera ventilationskomponenterna i bostadens väggar.

Fakta ventilation

En vanlig ventilationsmetod är från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, vilket kallas FTX-system. I ett sådant, storskaligt system använder man värmen i frånluften för att värma den inkommande tilluften. I detta projekt testar man ett decentraliserat ventilationssystem, där varje rum har en ventilationslösning som är inbyggd i ytterväggen. Till det har man kopplat en recirkulerande luftrenare. Systemet styrs genom sensorer.

Ventilationslösningen består av ett ventilationsväggelement med kanaler och sensorsystem. Den kombineras sedan med en recirkulerande luftrening, där luften renas under hela dygnet. Istället för ett storskaligt system som är brukligt, kommer denna ventilationslösning att installeras i varje rum och i respektive rum ska det finnas sensorstyrning.

För att prova detta i verklig miljö kommer man i projektet att bygga en forskningslägenhet på 35 kvadratmeter, där det under testperioden kommer att bo 1-2 personer. Lägenheten kommer att placeras i närheten av Ångströmlaboratoriet i Uppsala och forskare vid Ångströmlaboratoriet kommer också att vara involverade i projektet.

I lägenheten kommer man att använda kommersiellt tillgängliga ventilationskomponenter och till det använda specialutformade luftdon och reningsfilter.

– Vi har också byggt ett AI-system, vilket ska bestå av sensorer, styrsystemet med mjukvara och en enkel kommunikationslösning mot molnet. Det handlar om styrning, men också om kontinuerlig mätning av koldioxidhalten, fukt, ytter- och inomhustemperatur samt elförbrukning. Dessa värden kommer att jämföras med data för FTX-system, berättar Johnny Gentzel.

Fakta

Projekt: Ny teknik för väggintegrerad ventilation Utförare: Carl Fredrik Brundin Industries Holding AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Carl Fredrik Brundin Industries Holding AB Projektstart: Augusti 2018 Projektslut: Juni 2019 Projektbudget: 1 098 000 Projektledare: Mårten Edwards Kontaktperson: Johnny Gentzel Energimyndighetens projektnummer: 46854-1

I projektet ska man också utvärdera tekniska och kommersiella fördelar med produkten, liksom samhällsnyttan.

– Vår bedömning i nuläget är att vi kan ta fram en produkt som använder högst tio procent av den energi som FTX använder, så vi ser en mycket stor potential till energibesparing. Men det finns också andra fördelar med denna lösning som är viktiga att lyfta inte minst att halten av små farliga partiklar väntas att minska drastiskt och det blir betydlig lägre bullernivåer. Det är helt enkelt en mycket intressant produkt, säger Johnny Gentzel.

Projektet kommer att pågå till våren 2020.

Av Ann-Sofie Borglund