Intervju med forskaren

Läs vad Johnny Gentzel, tekniskt ansvarig för projektet vid Carl Fredrik Brundin Industries Holding AB har att säga om projektet!

Ventilationslösningen, som har testats i detta projekt, består av ett ventilationsväggelement med kanaler och sensorsystem. Den har kombinerats med en recirkulerande luftrening, där luften renas under hela dygnet. Den väggintegrerade ventilationslösningen är tänkt att att installeras i varje rum i en lägenhet och i respektive rum ska det finnas sensorstyrning. Vanligtvis används storskaliga ventilationssystem i flerbostadshus vilka oftast är kopplat till en stor ventilationsenhet på taket.

Fakta ventilation

En vanlig ventilationsmetod är från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning, vilket kallas FTX-system. I ett sådant, storskaligt system använder man värmen i frånluften för att värma den inkommande tilluften. I detta projekt testar man ett decentraliserat ventilationssystem, där varje rum har en ventilationslösning som är inbyggd i ytterväggen. Till det har man kopplat en recirkulerande luftrenare. Systemet styrs genom sensorer.

För att veta att ventilationssystem fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som ställs när en fastighet byggs ansvarar man som fastighetsägare för att en certifierad kontrollant genomför obligatorisk ventilationskontrollen (OVK). Denna kontroll tar dock endast hänsyn till luftmängden in i huset och inte på vilken luftkvalitet som kommer in i huset eller om mängden luft faktiskt behövs. Detta i kombination med omsättningskraven för luften i fastigheten gör att det blir väldigt svårt att få hög kvalitet på ventilationsluften. Kostnaden för ventilation är dessutom oftast hög och stå för omkring 20-30 procent av den totala byggkostnaden.

Fakta

Projekt: Ny teknik för väggintegrerad ventilation Utförare: Carl Fredrik Brundin Industries Holding AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Carl Fredrik Brundin Industries Holding AB Projektstart: Augusti 2018 Projektslut: Juni 2019 Projektbudget: 1 098 000 Projektledare: Mårten Edwards Kontaktperson: Johnny Gentzel Energimyndighetens projektnummer: 46854-1

I detta projekt har man haft fokus på såväl luftkvaliteten som att få ner kostnaderna. Lösningen som har testats bygger på att man integrerar AI-teknik i en sensorstyrd, behovsanpassad och självdiagnostiserande ventilationsteknik för renrum i den faktiska byggnadskonstruktionen. Konceptets potential har testats i olika utformningar i ett befintligt rum som är cirka 25 kvadratmeter stort. Energiförbrukning, luftkvalitet och buller har loggats och relateras till data för FTX-system.

Kostnaden för den väggintegrerade ventilationen kommer att vara minst 50 procent billigare än inköp och montering av traditionell ventilation när man bygger nya flerbostadshus. Det beror på att tekniken är enkel.

Resultaten från projektet visar också att styrning av varje enskild ventilation till respektive lägenhet och oberoende av varandra kommer att ge en mer optimal innemiljö, än ett storskaligt system.

Viktiga resultat
  • Den väggintegrerade ventilationen med AI-teknik har lett till betydligt bättre luftkvalitet inomhus. Detta tack vare den återcirkulerande luftreningen genom ett H13-filter eller ett elektrostatfilter.
  • När AI-kontrollen påkallar friskluft öppnar sig en speciell inblandningsventil och uteluft tas in i rummet. Samtidigt som ventilen öppnar startar en fläkt i badrummet för att bibehålla en balans och ett övertryck i rummet kan därför inte uppnås.
  • Konceptet bygger på en enkel teknik och kostnaden är mer än halverad jämfört med de ventilationslösningar som vanligtvis används idag.
  • Att individuellt kunna styra varje enskild ventilation i lägenheterna oberoende av varandra ger en bättre innemiljö jämfört med storskaliga system.

Text av: Ann-Sofie Borglund