För bostäder uppgår energianvändningen till ventilation mellan 15 till 45 procent av den totala energianvändningen, beroende på ventilationssystem och byggnad. Användningen av driftsel i lokaler uppgår till 30 TWh, varav fläktar står för en stor del av denna användning. Ett sätt att minska energianvändningen till ventilation är att använda behovsstyrd ventilation, vilket innebär att ventilationsflödet anpassas till ett uppmätt behov. För att få en ventilation som är så nära det verkliga behovet som möjligt behövs sensorer för olika luftföroreningar. Sensorer har tidigare varit väldigt kostsamma, vilket har gjort att ventilationen främst har byggt på mätning av mänsklig närvaro och temperatur.

­‒ Nu har priset på främst partikelsensorer sjunkit rejält, vilket kan leda till en slags revolution för användningen. Detta genom kan fler kan investera i sensorer och därmed få en bättre och mer effektiv styrning baserad på halterna av till exempel kolväten och partiklar, säger Sara Janhäll, senior forskare på RISE och den som leder detta projekt.

Fakta

Projekt: Sensorer för en energieffektiv och god ventilation
Utförare: RISE
Samfinansiärer: Energimyndigheten, SenseAir, MANN + HUMMEL Vokes Air AB, Göteborgs Stad, Swegon Operations AB, Svensk Ventilation AB

Projektstart: Januari 2020
Projektslut: Juni 2023
Projektbudget: 4 674 400 kr

Projektledare: Svein Ruud

Energimyndighetens projektnummer: P49595-1

I bostäder och lokaler som förskolor och äldreboenden kommer lasterna, som ska ventileras, från flera källor som exempelvis lukter och fukt. Dessa laster har inte samma tydliga koppling till att människor vistas i fastigheten och det krävs därför fler och andra typer av givare för att styra ventilationen. I detta projekt kommer forskarna att visa på vilka sensorer och/eller kombinationer av sensorer som krävs och är användbara vid behovsstyrd ventilation för en energieffektiv ventilation och god innemiljö.

För att ta reda detta kommer sensorerna att utvärderas både i labb och i fält. Testningen kommer att omfatta lättflyktiga organiska föreningar (VOC) och partiklar. VOC som är ett samlingsnamn för tusentals olika ämnen som förekommer i luften. En vanlig VOC-givare för ventilationssystem fångar upp ämnen som avges helt naturligt från oss människor. I detta projekt kommer forskarna att genomföra testa och validera 5–8 VOC-givare enligt en ISO-standard.

‒ Vad gäller testningen av partikelsensorer är det svårare för där finns ingen standardiserad metod. Vi kommer därför att testa och validera enligt en metod baserad på labtester i klimatkammare som vi har tagit fram i ett tidigare projekt, berättar Sara Janhäll. Just kvalitetstester av sensorerna är en viktig del av projektet.

I projektet deltar flera fastighetsägare och företag inom ventilationsområdet. Mycket av testningen av sensorerna kommer att ske i nära samarbete mellan forskarna och användarna. Det kommer också genomföras testkörningar i verklig miljö i såväl en enfamiljsvilla som i några av de lokaler som ägs av Göteborgs lokalförvaltning. Sara Janhäll ser stort värde att flera företag ingår i projektet.

‒ Sverige är duktiga på ventilation och kan företagen vara tidiga med produkter som styr ventilation med sensorer för luftmiljö så väntar en världsmarknad för dessa lösningar, säger Sara Janhäll.

Av Ann-Sofie Borglund