Energianvändning i förhållande till partiklar

Fläktar för komfortventilation använder mycket el, cirka 11 TWh per år, enbart i Sverige. En stor andel av denna energianvändning beror på tryckfall över ventilationsfilter. Enligt Svensk Ventilation skulle 0,18 TWh kunna sparas genom byte till mer energieffektiva filter.

I detta projekt har forskarna mätt fläktarnas energianvändning i ventilationssystemet för tre olika energieffektiva tilluftsfilter (klasserna ePM10 50%, ePM1 60% och ePM1 85%). Samtidigt har de studerat halten partiklar i uteluft, tilluft, frånluft och vistelsezon. 

Intervju med forskaren

Läs vad forskaren Tobias Eriksson, vid RISE har att säga om projektet!

Mätningarna har genomförts genom bestämda mätpunkter i ett behovsstyrt ventilationssystem i en kontorsbyggnad i Borås. Det moderna kontoret ligger vid infarten till en motorväg, vilket gör att det tidvis har funnits höga halter av partiklar från bland annat däckslitage.

Under varje mätperiod har tre typer av filter varit installerade enligt ett schema där man bytt filter varje vecka. Det innebär att varje filtertyp har varit installerat två gånger (två veckor) per mätperiod, och totalt under sex veckor, vilket i projektet totalt omfattade 18 mätveckor. För respektive mätperiod har det även genomförts utvärderingar av de olika filtren i labbmiljö.

Fakta

Projekt: Utvärdering av filterklasser vid ventilation av kontor Utförare: RISE Research Institutes of Sweden AB Samfinansiärer: Energimyndigheten, Camfil Svenska AB, MANN + HUMMEL Vokes Air AB, Nordomatic AB Projektstart: April 2019 Projektslut: Februari 2021 Projektbudget: 1 800 000 kr Projektledare: Tobias Eriksson Energimyndighetens projektnummer: P47881-1

Liten energibesparing men tydlig påverkan på partikelnivån

Vid en sammanställning på årsbasis visar resultatet att användningen av el för ePM10 50% filtret är 655 kWh, för ePM1 60% filtret 1183 kWh och för ePM1 85%  filtret 1818 kWh. Detta ska ställas i relationen till att den totala elanvändningen för fläktarna är 15 870 kWh, 16 292 kWh respektive 17 034 kWh. Vid ett byte från filterklass ePM10 50% till ePM1 60% respektive ePM1 85% innebär det en ökning av fläktarnas elanvändning med cirka 3 procent respektive cirka 7 procent. Det handlar därmed om förhållandevis små energimängder som går att spara genom att välja tilluftsfilter med lägre filterklass.

Forskarna konstaterar samtidigt att om de istället hade studerat ett ventilationssystem med konstanta och högre luftflöden per filtermodul hade filtren haft en mycket större total energianvändning, speciellt om man använt mindre energieffektiva filter. Även energianvändning per filtermodul hade blivit högre och möjligen hade man behövt byta filter oftare. Däremot hade man sannolikt klarat sig med något färre filtermoduler i ett lika stort kontor.  

Vad gäller halten av partiklar i uteluften var de under samtliga mätveckor förhållandevis låga. Bara vid enstaka tillfällen har halterna legat över de gränsvärden som finns i Sveriges miljömål ”Frisk luft”. Trots detta visar analysen, av de relativa halterna i uteluft, tilluft och frånluft, att val av filter har en tydlig påverkan på halterna av partiklar inomhus. Val av filterklass spelar allt större roll ju högre halter det är i utomhusluften, vilket är särskilt tydligt för de minsta partiklarna.

Du kan läsa mer om projektet i slutrapporten:

Viktiga resultat
  • Ett byte från energieffektiva luftfilter med filterklass ePM10 50% till energieffektiva luftfilter med filterklass ePM1 60% respektive ePM1 85% gav endast små energibesparingar i det behovsstyrda ventilationssystemet.
  • Vid ett ventilationssystem med konstanta och högre luftflöden per filtermodul hade filtren haft en mycket större total energianvändning och där finns mer energi att spara.
  • Om väldigt många kontor skulle byta energieffektiva luftfilter av klass ePM10 50% till energieffektiva luftfilter av klass ePM1 60% skulle det ha marginell påverkan på energianvändningen i Sverige jämför med ett generellt byte till energieffektiva filter.
  • Trots en låg halt av partiklar utomhus har valet av filterklass en tydlig påverkan på halterna av partiklar inomhus.
  • Filter av högre filterklasser har betydligt bättre förmåga att bibehålla låga nivåer av partiklar inomhus även vid höga toppar vilket påverkar luftkvaliteten positivt.

Text: Ann-Sofie Borglund