Projektet leds av professor Ivo Martinac vid KTH och ingår också i doktoranden Sofia Korpar Malmströms forskning.

– Energieffektiviseringsåtgärder har hittills varit fokuserade på klimatskalet och ventilationssystemet. Då handlar det framförallt om att göra åtgärder i byggnadens konstruktion. När det gäller energianvändningen för varmvatten beror den främst på brukarnas beteende. Det är därför inte lika enkelt att göra åtgärder som minskar energianvändningen från varmvatten, säger Sofia Korpar Malmström (till höger i bild) och fortsätter:

– Samtidigt kommer varmvattendelen sannolikt stå för en betydligt högre andel av den totala energianvändningen i fastigheter i framtiden och därför vill vi förstå denna resurs på ett bättre sätt.

Fakta

Projekt: Värmeåtervinning ur byggnaders spillvatten Utförare: Kungliga Tekniska Högskolan Samfinansiärer: Energimyndigheten, Inex Internationell Exergi AB Projektstart: mars 2016 Projektslut: augusti 2018 Projektbudget: 3 195 600 kr Projektledare: Ivo Martinac Energimyndighetens projektnummer: 41811-1

Framtida energieffektivisering kommer troligen i större omfattning att handla om hur vi kan minska energianvändning för varmvattenberedning genom att anpassa brukarnas beteende, men också hur vi kan bli bättre på att förvalta värmen från avloppsvattnet genom effektiv värmeåtervinning och lagring. Spillvärmeväxlare kommer att vara centrala i detta arbete. Det finns olika typer av spillvärmeväxlare, men det saknas idag detaljerad kunskap hur de presterar på lång sikt. I projektet kommer man därför att genomföra långtidsmätningar på tre olika platser: ett flerbostadshus, ett lägenhetskomplex med totalt 350 lägenheter, vilka består av både nya och renoverade fastigheter samt ett hotell. Hotellet ligger i centrala Stockholm, har små rum och förväntas ha hög beläggning, vilket gör att det kommer att användas stora mängder tappvarmvatten.

I projektet kommer man också att genomföra laboratoriemätningar med simulerade driftförhållanden. Sofia Korpar Malmström ska dessutom utveckla en metod för att utvärdera spillvattenvärmeväxlarnas prestanda och underhållsbehov under olika förutsättningar.

Vad är spillvatten?

Spillvatten är vatten som kommer från diskhoar, toaletter, duschar, men även från olika processer i industrin.

Projektet har höga målsättningar och både Ivo Martinac och Sofia Korpar Malmström hoppas att studien bland annat ska bidra till en ökad kunskap kring mätning och utvärdering av värmeåtervinningsgraden hos olika typer av spillvattenvärmeväxlare, variationer i spillvärmeåtervinningens effektivitet över året samt skillnader i värmeväxlingseffektivitet och övergripande prestanda mellan olika typer av värmeväxlingssystem.

– Det som driver oss är framförallt att få fram ny teknisk kunskap och vetenskaplig fakta om effektiviteten hos olika spillvärmeväxlare under verkliga och simulerade driftförhållanden i ett långtids-, system- livscykelperspektiv. Eftersom tidigare resultat framförallt är baserade på kortare studier är långtidsperspektivitet särskilt intressant, menar Ivo Martinac.

Text: Ann-Sofie Borglund