Intervju med forskaren

Läs vad projektledaren Per Kempe, Rise, har att säga om projektet!

Flera utvärderingar visar att energieffektiva flerbostadshus använder mer energi eller till och med mycket mer energi än vad som beräknades i projekteringen. En förklaring till detta är att ventilationen inte fungerar som tänkt/projekterat. För att komma till rätta med problemet har man i detta projekt utvecklat en metodik för stegvis verifiering av ventilationsaggregats funktionskrav.

Tydligt arbetssätt

Att det är fokus på just ventilationsaggregat beror på att dess värmeåtervinning har hand om en stor del av flerbostadshusets värmeenergi och värmeeffekt, så det är därför centralt att det fungerar som planerat. För att underlätta arbetet med att kontrollera ventilationen behövs ett tydligt arbetssätt/ metodik som beräknar och verifierar ventilationsaggregatets funktion och energianvändning.

Fakta

Projekt: Metodik för kravställande och stegvis verifiering av ventilationsaggregats funktion och energianvändning i flerbostadshus – vilken helårsrelevans har standarddriftpunkter?
Koordinator: Svensk Ventilation AB

Projektstart: januari 2022
Projektslut: januari 2024
Projektbudget: 450 000

Projektledare: Per Kempe

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00208

Projektet har försiggåtts av en förstudie av Per Kempe vid RISE, där han visade ett arbetssätt att ställa funktionskrav och stegvis verifiera funktionskraven. I detta projekt har Per Kempe vidareutvecklat arbetssättet och tagit fram ett utkast på en metodik som ska hjälpa till med kravställande och verifiering av ventilationsaggregats funktion och energianvändning i flerbostadshus. Utkastet till metodiken för ventilationsaggregat har skett i samarbete med medlemmar från Svensk Ventilation. Det är också avstämt via ett antal workshops med fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och installatörer.

Funktionskrav

Metodiken för verifiering av ventilationsaggregats funktionskrav är uppdelat i steg där man verifierar funktion och energianvändning. Stegen omfattar tidiga skeden, projektering, relationshandling, slutbesiktning samt vinterdriftfall. Dessutom ingår planering av mätningar, som krävs för verifieringen, vilka måste förberedas tidigt i projekteringen så att de får korrekt placering.

Viktiga resultat
  • Många nya flerbostadshus använder mer energi än beräknat, vilket kan bero på att ventilationen inte fungerar som tänkt/ projekterat.
  • Det finns många typer av avvikelser mellan projekterad/beräknad och uppmätt energianvändning. I rapporten lyfter man fram vilka olika typer av avvikelser som berör ventilationen och som leder till högre energianvändning än beräknat.
  • En utmaning med ventilation i flerbostadshus är brukarnas fuktalstring (matlagning, tvätt, hygien, växter, personer med mera). Under vintern kan fukten i frånluften kondensera och frysa i värmeväxlaren, så det krävs avfrostning för att värmeväxlaren ska fungera som avsett. Avfrostningen kräver värmeenergi och värmeeffekt, vilken kan vara svår att beräkna.
  • För att öka förutsättningarna att ventilationen ska fungera på ett optimalt sätt behövs ett tydligt arbetssätt/metodik, vilket har utvecklats i projektet.
  • Den nya metoden har fokus på kravställande och stegvis verifiering av ventilationsaggregats funktion och energianvändning.

Text av Ann-Sofie Borglund