För att få en energieffektiv byggnad är det viktigt att alla delsystem fungerar optimalt – inte minst ventilationen. Om allt i byggnaden fungerar som avsett och energiberäkningen bygger på realistiska antaganden bör uppmätt energiprestanda bli ungefär som beräknat. Många rapporter visar dock att många byggnader inte uppnår den beräknade energiprestandan, utan de använder mycket mer energi än beräknat. Det finns därför ett behov av att öka kunskapen om orsakerna till avvikelser mellan beräkningar och uppmätt funktion och energiprestanda. Att ha en energieffektiv ventilationen är centralt för att kunna ha en energieffektiv byggnad. I detta projekt har man valt att fokusera på centrala ventilationsaggregat i energieffektiva flerbostadshus.

– Många förutsätter att ventilationen som är installerad fungerar felfritt. Men den måste vara rätt dimensionerad och rätt drifttagen. Dessutom måste styrningen av värmeåtervinningen och avfrostningen vara optimerad, vilket långt ifrån är fallet, säger Per Kempe på PE Teknik & Arkitektur och den som leder projektet.

Om ventilationen inte är rätt installerad kommer många byggnader därför att använda betydligt mer energi än beräknat.

– I ett tidigare projekt, där jag ingick, lyfte flera installatörsföretag att kunder ofta skyller för hög energianvändningen på fel i ventilationen. Installatörerna vill därför kunna visa att ventilationen de har levererat fungerar som tänkt. Det vill vi åstadkomma i detta projekt genom en stegvis verifiering av ventilationsaggregatens funktion, säger Per Kempe.

Fakta

Projekt: Metodik för kravställande och stegvis verifiering av ventilationsaggregats funktion och energianvändning i flerbostadshus – vilken helårsrelevans har standarddriftpunkter?
Koordinator: Svensk Ventilation AB

Projektstart: januari 2022
Projektslut: september 2023
Projektbudget: 450 000

Projektledare: Per Kempe

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00208

Genom en sådan verifiering ska man se att delsystemen fungerar och förutsättningarna för att man uppnår beräknad energiprestanda ökar därigenom. Om byggnaden ändå använder mer energi än beräknat kan man utesluta att det är kopplat till ventilationsaggregatet och får titta på andra faktorer.

För att kunna verifiera ventilationsaggregatens funktion och energianvändning måste aggregatet ha blivit korrekt drifttaget och det måste även vara korrekt optimerat för vinterdrift.

I projektet kommer Per Kempe, tillsammans med medverkande företag, att ta fram en första version av en metodik för stegvis verifiering av funktionskrav för centrala ventilationsaggregat flerbostadshus. För att öka kunskapen och förståelsen om problematiken samt förankra metodiken det att genomföras workshops med konsulter, installatörer och fastighetsägare.

Då det ofta blir en del förändringar i ett byggprojekt är det även angeläget att relationsaggregatkörning utförs för de installerade ventilationsaggregaten. Det omfattar bland annat aktuella flöden, tryck, temperaturer, vilka även blir underlag till relationsenergiberäkningen för flerbostadshuset. Detta är viktigt för att kunna göra relevanta jämförelser mellan beräknad och uppmätt funktion samt energianvändning.

För att kunna nyttja dagens energieffektiva ventilationsaggregat optimalt är det även viktigt att installatören har dokumenterad erfarenhet av att driftsätta, injustera samt energioptimera de aktuella ventilationsaggregaten samt får möjlighet att genomföra detta.

Övrigt

Föredrag om FTX i bostäder
Vill du veta mer om energieffektiv ventilation? Se ett föredrag om FTX (balanserad ventilation) och bostäder, under ledning av Per Kempe. Klicka här för att se föredraget

Ladda ner

Intervju skriven av Ann-Sofie Borglund vid projektets början