– Idén till projektet kom när Chalmers renoverade några lokaler. Då luktade det nytt från möbler och färg med mera. Jag märkte hur olika dessa lokaler ventilerades, för i vissa rum kändes en stark lukt medan det i andra rum knappt luktade någonting, säger Angela Sasic Kalagasidis, professor i byggnadsfysik och den som leder detta projekt.

Lukterna är flyktiga organiska ämnen som kommer från nya material och föremål. Dessa ämnen är inte farliga men kan leda till en tillfällig, men betydlig försämrad inomhusmiljö och kan göra att människor får huvudvärk och irritation i ögonen. Det i sin tur leder till en nedsatt prestationsförmåga.

– Det kan med andra ord få tydliga konsekvenser för de personer som vistas i lokalen och jag ställde mig frågande till varför man inte kan ventilera lokalerna på rätt sätt, trots att Chalmers har ett sofistikerat ventilationssystem, säger Angela Sasic Kalagasidis.

Fakta

Projekt: VOC-pass. En metodik för proaktiv och energieffektiv ventilation av tidiga VOC i byggnader
Koordinator: Chalmers Tekniska Högskola AB

Projektstart: Januari 2022
Projektslut: December 2023
Projektbudget: 2 958 000

Projektledare: Angela Sasic Kalagasidis

Energimyndighetens projektnummer: P2021-00173

– Eftersom det inte finns någon bra mätmetod bygger fastighetsägare ofta upp en stor säkerhetsmarginal och ventilerar i full kapacitet under 6–12 månader. Det är inte fel i sig, men det drar mycket energi. Vi vill därför ta reda på om det går att skapa samma nytta med mindre ventilation.

Kunskapsglapp kring hur man ska styra ventilationen för att få bort flyktiga organiska ämnen gjorde att Angela Sasic Kalagasidis startade ett mindre projekt för att titta närmare på detta. I projektet framkom att de sensorer som finns för att styra ventilationen inte räcker till för att känna efter hur mycket det luktar. Det är en teknisk begränsning. Ofta används koldioxidgivare, men de räcker inte för att ta bort lukter vilket beror på att lukter beter sig fysikaliskt annorlunda än koldioxid.

Det var ett oväntat resultat och nu går man vidare till ett större projekt, som finansieras av E2B2. Angela Sasic Kalagasidis kommer tillsammans med doktor Sarka Langer från IVL och Fredrik Domhagen, doktorand vid Chalmers, att göra mätningar i ett par skolor i Göteborg. Dessa mätvärden kommer att analysera exakt vilka ämnen som finns i luften och vilken styrka varje ämnen har. Med hjälp av denna data kan forskarna kalibrera en beräkningsmodell för att därigenom kunna optimera ventilationen. Parallellt gör de kontrollmätningar i en testkammare på Chalmers.

Målet med projektet är ta fram ett verktyg, ett så kallat VOC-pass, som kan användas för att förstå en byggnads VOC-fotavtryck och för att optimera ventilationen så att halterna av de flyktiga organiska ämnena når acceptabla nivåer med minimala energiförluster.

– Då kan vi förklara för fastighetsskötare eller fastighetsägare hur de kan ventilera för att få bort lukten av flyktiga organiska ämnen. Vi tror att det går att spara 20–40 procent av energi för ventilation under första året.

– Jag hoppas också att vårt projekt kan lyfta frågan till de företag som utvecklar sensorer att det finns ett behov av sensorer som kan känna av de flyktiga organiska ämnena på ett bättre sätt. Det bästa resultatet vore om projektet leder till nya sensorer som gör det enklare att styra ventilationen korrekt för att få bort de flyktiga organiska ämnena, säger Angela Sasic Kalagasidis.

Text: Ann-Sofie Borglund