Resultaten är sorterade utifrån publiceringsdatum, med de senaste resultaten längst upp.

Resultatblad och slutrapporter

Forskningsresultaten presenteras i ett resultatblad och i en slutrapport.

I resultatbladet får du snabbt och enkelt reda på de viktigaste slutsatserna och resultaten från projekten.

Slutrapporten innehåller beskrivningar av det vetenskapliga arbetet, nya forskningsresultat och slutsatser.

Självförsörjande bostadsområde i urban miljö – energianalys och optimering

Effektiv värmeåtervinning från spillvärme i flerbostadshus

Design och driftanvisningar för värmelager med fasändringsmaterial

Big data-analys för energieffektivisering av Stockholm

Ljud och luft i innemiljön – avvägningar för boendes välbefinnande

Ny teknik för tappvattensystem utan varmvattencirkulation

Beslutsstöd genom visualisering av energiflöden

Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur

Metod för beräkning av U-värde för karuselldörrar

Energieffektiv ventilation genom decentraliserade fläktar

Utvärdering av hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader

Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor

Varsam energieffektiv renovering - Tjärna Ängar

Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter

Testmetod för funktion och beständighet hos regn- och vindskydd

Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse

Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv

Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar

Värmeåtervinning ur byggnaders spillvatten

Forskarskola om byggnadens tekniska funktion

Miljöbyggnad 3.0 – ny version av miljöcertifiering av byggnader

Strategier för energi- och resurseffektiva byggsystem

Prefabricerade fasadelement för renovering

Den klimatsmarta bostaden

Projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial

Energieffektivitet för innovativa fasadmoduler för renovering

ByggaE Bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektivt byggande

Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd

Val pågår! Men väljs energieffektivitet?

Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken

Dagsljusanvändning i byggnader

Den uthålliga regionen - metoder för energieffektivisering i samhällsplanering

Boendemiljö för klimatsmart livsstil

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader

Energieffektiv renovering av murade ytterväggar

KPI2030 - utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter

Behovsstyrd ventilation i bostäder

Industriellt byggande och energi – ett samarbete mellan Sverige och Kina

Förbättrad samordning av installationstekniska system

Renovering av småhus till passivhusstandard

Entrélösningars energiprestanda

Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader

Solhybrid och bergvärme – optimering av systemprestanda

Utveckling av energioptimeringsverktyg för byggnadskluster och distrikt – MODEO

Kunskapsläget för inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader

Metod för optimal rengöring av värmeväxlare

Miljontak – takrenovering med solceller

Riskanalyser av innovativa fasadsystem för miljonprogrammet

Green power – användning av spillvärme från datacenter

Verktygslåda för livscykelanalys i byggandet

Rekommendationer för superisoleringsmaterial i byggnader

Modulära och energieffektiva datacenter i trä

Moderniserad ventilationskontroll

Smarta elnät – för vem?

Energitjänster för bostadsrättsföreningar

Energieffektiv ventilation för ultraren luft

Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader – etapp 2

Beyond Viz, varaktigt energieffektivt beteende på arbetsplatsen

Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort

Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet

Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

Miljövärdering av byggnaders energianvändning i systemperspektiv

Besparingspotential för likströmsdistribution – en förstudie

Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i byggnader

Kommunikation för hållbara energisystem

Vattenanvändning med energieffektiva blandare

Dagsljuskrav i miljöcertifierade byggnader

Framtidsgränd – hållbara livsstilar i renoverade hyreslägenheter

Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv

Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Sveby-projekt för utveckling av energiberäkningar

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning

Investeringskalkyl för solceller

Lufttäta klimatskal under verkliga förhållanden

Mobiltäckning i energieffektiva hus

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Solhybrid och bergvärme- förnybart med ny systemlösning i närvärmenät