Resultaten är sorterade utifrån publiceringsdatum, med de senaste resultaten längst upp.

Resultatblad och slutrapporter

Forskningsresultaten presenteras i ett resultatblad och i en slutrapport.

I resultatbladet får du snabbt och enkelt reda på de viktigaste slutsatserna och resultaten från projekten.

Slutrapporten innehåller beskrivningar av det vetenskapliga arbetet, nya forskningsresultat och slutsatser.

Att hantera buller, dagsljus och energi i stadsplanering och arkitektur

Metod för beräkning av U-värde för karuselldörrar

Energieffektiv ventilation genom decentraliserade fläktar

Utvärdering av hyresgrundande investeringar för lågenergibyggnader

Bättre arbetsmiljö i energieffektiva aktivitetsbaserade kontor

Varsam energieffektiv renovering - Tjärna Ängar

Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter

Testmetod för funktion och beständighet hos regn- och vindskydd

Lågtemperaturfjärrvärme och ny energieffektiv bebyggelse

Solavskärmningar i ett helhetsperspektiv

Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar

Värmeåtervinning ur byggnaders spillvatten

Forskarskola om byggnadens tekniska funktion

Miljöbyggnad 3.0 – ny version av miljöcertifiering av byggnader

Strategier för energi- och resurseffektiva byggsystem

Prefabricerade fasadelement för renovering

Den klimatsmarta bostaden

Projekteringsverktyg för solvärmelager med fasändringsmaterial

Energieffektivitet för innovativa fasadmoduler för renovering

ByggaE Bas – metod för kvalitetssäkring av energieffektivt byggande

Metod för omställning av urbana byggnadsbestånd

Val pågår! Men väljs energieffektivitet?

Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken

Dagsljusanvändning i byggnader

Den uthålliga regionen - metoder för energieffektivisering i samhällsplanering

Boendemiljö för klimatsmart livsstil

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

Brukarnas påverkan på energianvändning och effektbehov i NNE-byggnader

Energieffektiv renovering av murade ytterväggar

KPI2030 - utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter

Behovsstyrd ventilation i bostäder

Industriellt byggande och energi – ett samarbete mellan Sverige och Kina

Förbättrad samordning av installationstekniska system

Renovering av småhus till passivhusstandard

Entrélösningars energiprestanda

Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader

Solhybrid och bergvärme – optimering av systemprestanda

Utveckling av energioptimeringsverktyg för byggnadskluster och distrikt – MODEO

Kunskapsläget för inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader

Metod för optimal rengöring av värmeväxlare

Miljontak – takrenovering med solceller

Riskanalyser av innovativa fasadsystem för miljonprogrammet

Green power – användning av spillvärme från datacenter

Verktygslåda för livscykelanalys i byggandet

Rekommendationer för superisoleringsmaterial i byggnader

Modulära och energieffektiva datacenter i trä

Moderniserad ventilationskontroll

Smarta elnät – för vem?

Energitjänster för bostadsrättsföreningar

Energieffektiv ventilation för ultraren luft

Ny metod för mätning av värmeförlust från byggnader – etapp 2

Beyond Viz, varaktigt energieffektivt beteende på arbetsplatsen

Energieffektiv belysning, upplevelse och komfort

Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet

Systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

Miljövärdering av byggnaders energianvändning i systemperspektiv

Besparingspotential för likströmsdistribution – en förstudie

Beräkningsmetod för sannolik energianvändning i byggnader

Kommunikation för hållbara energisystem

Vattenanvändning med energieffektiva blandare

Dagsljuskrav i miljöcertifierade byggnader

Framtidsgränd – hållbara livsstilar i renoverade hyreslägenheter

Ny värmepump – utvärdering ur ett livscykelperspektiv

Beslutsunderlag för lågenergihus inom allmännyttan

Sveby-projekt för utveckling av energiberäkningar

Energieffektiv ventilation för sjukhus

Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning

Investeringskalkyl för solceller

Lufttäta klimatskal under verkliga förhållanden

Mobiltäckning i energieffektiva hus

Arkitektur, materialflöden och energianvändning i bostäder

Solhybrid och bergvärme- förnybart med ny systemlösning i närvärmenät