– Nu får vi en samlad bild av vad som utförs inom de områden vi valt ut, vilket är viktigt för den fortsatta forskningen och utvecklingen inom områdena, säger David Bohn Stoltz, biträdande programansvarig för E2B2 då syntesen tog fram. David fortsätter:

– Tanken är också att synteserna ska hjälpa deltagarna i forskningsprojekten att skapa affärsnytta. Vi har sökt samband mellan projekten och tittat på förutsättningar för projektresultat att skalas upp och bidra med praktisk nytta. Vi hoppas arbetet lägger grunden för många nya idéer och projekt.

De båda områdena som valts ut är aktuella. Det behövs stora insatser för renovering och energieffektivisering i det befintliga beståndet och här finns ett stort värde av att se forskningen ur ett större perspektiv. I rapporten om renovering beskrivs kunskapsläget inom renovering. Forskningsprojekt inom E2B2 sammanfattas och i rapporten ges exempel på vilka förutsättningar som finns för att forskningen ska resultera i praktisk nytta. Syntesen om renovering har genomförts av RISE.

Energieffektiviseringstjänster är ett relativt nytt område där det behövs mer forskning och innovation. I rapporten behandlas trender i energisystemet och hur dagens tjänstemarknad gradvis förändras. Forskningsresultat presenteras från utvalda E2B2-projekt under fyra huvudområden; tjänsteleverantörer, tjänstemottagare, ny teknik och digitalisering, med målet att ge läsaren en god översikt av kunskapsläget och de utmaningar som energitjänsteföretag och aktörer på energimarknaden står inför. Syntesen har genomförts av Sweco.

Forskningsdeltagarna har intervjuas och träffats på workshops där de fått möjlighet att dela erfarenheter och tankar med varandra. Forskningsprojekten kommer från E2B2s första programperiod år 2013-2018.

Kontakt

Kontakta oss på E2B2s kansli om du har frågor om synteserna.