Verksamheten startade 2007 på initiativ av Energimyndigheten efter ett utredningsarbete med bred representation från områdets aktörer. CERBOF var en plattform utifrån vilken myndigheter, näringsliv, akademi och brukare samverkade kring denna forskning. Alla typer av byggnader ingick, verksamheten spände över perioden från nyproduktion till förvaltning.

Kanslifunktionen för CERBOF drevs från start av Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC). BIC slogs 2010 ihop med Byggkvalitetsrådet och den nya föreningen fick namnet IQ Samhällsbyggnad, som drev kanslifunktionen för CERBOF vidare. Programtiden för CERBOF löpte ut den 31 december 2012.

Projektresultat

Av totalt 113 ansökningar har 46 projekt fått stöd genom CERBOF.

Ta kontakt med E2B2s kansli för mer information om CERBOF