För en resurs- och energieffektiv byggd miljö

E2B2 ska genom forskning och innovation bidra till energisystemets omställning och en resurseffektiv och energieffektiv byggd miljö.

Bebyggelsen står för cirka en tredjedel av den totala energianvändningen i Sverige och möjligheten att energieffektivisera är stor. Det finns långsiktiga globala energiutmaningar gällande klimat, resursutnyttjande, förnybara energisystem, flexibilitet och robusthet i energisystemen, innovation och kommersialisering. Lösningarna på utmaningarna inom området behöver samspela för att fungera och utnyttjas på bästa sätt.

Vad är en utlysning?

En utlysning är finansiärernas verktyg för att fördela sina medel. Utlysningarna beskriver till exempel ämnesområde, hur mycket pengar som kan sökas och vilka krav som finns på företaget eller organisationen som ansöker.

Inom E2B2 arbetar forskare och samhällsaktörer tillsammans för att ta fram kunskap, metoder och verktyg för effektivare energianvändning och för att utveckla byggandet och boendet i samhället. Det går att söka till E2B2 genom utlysningar ungefär två gånger per år.

E2B2 är nu inne på sin andra programperiod som pågår åren 2018-2024. Energimyndigheten avsätter 320 miljoner kronor i projektmedel till programmet men därutöver tillkommer finansiering från privat sektor.

E2B2 är Energimyndighetens program där IQ Samhällsbyggnad fungerar som koordinator.

Vision och mål

Syftet med E2B2 är att ta fram ny kunskap, teknik, tjänster och metoder som bidrar till en hållbar energi- och resursanvändning i bebyggelsen. En effektivare energianvändning inom bebyggelsesektorn är en viktig del av utvecklingen av energisystemet.

E2B2s vision är en resurs- och energieffektiv byggd miljö.

E2B2 ska bidra till att:

 • Det för den byggda miljön finns energi- och resurseffektiv teknik, verktyg, system, tjänster och metoder tillgängliga och är konkurrenskraftiga på marknaden
 • Alla byggnader tillgodoser en god inomhusmiljö avseende temperatur, luft, ljus samt ljudmiljö
 • Beställare har kvalitativa och praktiska beslutsunderlag som leder till energi- och resurseffektiva nybyggnationer och renoveringar
 • Beslutsfattare har helhetliga kunskapsunderlag och fattar beslut som bidrar till en hållbar byggd miljö
 • Marknader och regelverk kopplade till byggprocessen är effektiva och fungerar väl
 • Sverige är en erkänd kunskapsnation och ett föregångsland inom energi- och resurseffektiv byggd miljö. Svensk innovation inom den byggda miljön ökar och exporteras globalt.

Kunskap och forskning i samverkan

E2B2 bidrar till långsiktig kunskapsuppbyggnad och lägger stor vikt vid samverkan mellan näringsliv, samhälle och akademi.

E2B2 välkomnar olika typer av aktörer som kan bidra till utvecklingen inom området energieffektivt byggande och boende, exempelvis företag, offentlig sektor, universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner samt institut. Projekt med där olika aktörsgrupper samverkar är och särskilt prioriterade i utlysningarna. E2B2 bidrar genom att länka samman behovsägare med utförare av projekt.

Forskningsprojekt inom E2B2

Lär dig om forskningen inom E2B2. Forskningsprojekten finns presenterande under tematiska områden.

Inom E2B2 ser vi gärna projekt:

 • som genomförs med huvudansvar hos företag
 • som bygger på samverkan och medskapande från olika aktörer med olika perspektiv och behov
 • med väl sammanhållna forskarmiljöer och en kombination av seniora forskare och doktorander, inklusive industridoktorander
 • där doktorander får finansiering genom programmet
 • med direkt deltagande i internationella FoI-projekt
 • som är tvärvetenskapliga och alltså utförs med forskare inom teknik och samhällsvetenskap eller humaniora

Forsknings-, utvecklings- och innovationsområden

E2B2 omfattar bebyggelsens hela energianvändning över hela livscykeln vilket beskrivs i programmets forsknings-, utvecklings- och innovationsområden.

Områdena är:

 • Tekniska installationer
 • Drift, användning, människors val och vanor
 • Byggnaders klimatskal, byggmaterial och byggsystem över byggnaders hela livscykel
 • Byggnaden som system och byggprocessen
 • Byggnader i energisystemet

Läs mer om områdena i programbeskrivningen